Numer 2(108)2018

Numer 2(108)2018

Spis treści

Konkurs  o  tytuł  Regionalnego Lidera  Kształtowania  Postaw Proekologicznych

G. Bochenkiewicz, A. Krawczyk – Konferencja podsumowująca Konkurs o tytuł regionalnego lidera kształtowania postaw proekologicznych    3

M. Balcerek, B. Dorożyńska, B. Muszalik – Mali przyjaciele przyrody    6

J. Kromołowska, B. Lis, B. Lis, M. Pałęga – Z naturą za pan brat   9

A. Makles, M. Pietruszka, J. Stala – Ekologiczny świat przedszkolaka    15

M. Bęben, J. Cichoń-Dec, U. Mazurek-Deska – Z ekologią za pan brat   18

A. Babiuch, M. Koza – Pięć kroków na szczyt ekologii    27

I. Bartłomiejczyk, G. Beleć, M. Karbowiak, K. Pawińska – Rosnę na świadomego człowieka. Ekoedukacja w naszym ośrodku   34

IX  Ogólnopolski  Kongres  Nauczycieli  Wychowania  do  Życia  w  Rodzinie

E. Doroszuk – IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie    40

T. Gubała – Personalistyczna koncepcja człowieka podstawą wychowania do życia w rodzinie    41

K.A. Wojcieszek – Czym jest rozwój duchowy i ja­kie ma znaczenie w wycho­waniu?     42

W. Kowalski – Wychowanie do życia w rodzinie wczoraj i dziś    45

R. Krupa – Promocja zdrowia prokreacyjnego na przykładzie realizacji warsztatów „W stronę doj­rzałości”     47

Przykłady  dobrej  praktyki

K. Wilk – Zaproszenie do współpracy    49

M. Szczerbak – Raz, dwa, trzy – czytasz Ty! Zbiór zabaw z wykorzystaniem metody globalnego czytania Glenna Domana    50

Forum  nauczycieli  konsultantów

B. Kosta, A. Janosik – V Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego « Vive la France », czyli potyczki z ję­zykiem francuskim    59

D. Liberda – Wie kann man eine Fremdsprache und ein Sachfach integrieren – aktuelle CLIL-Ten­denzen im DaF-Unterricht    61

M. Lipska – Creative teaching – language and life lessons    63

Makowska – Rzuć i opowiedz, czyli kostki ob­razkowe na lekcji języka obcego    67

U. Mielczarek – Relacja z konferencji „Tutoring, czyli jak w praktyce in­spirować ucznia do roz­woju”      74

Forum  bibliotek  i  bibliotekarzy

M. Małek – Noc Bibliotek w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – relacja z wyda­rzenia    76

Edukacja  w  teorii  i  praktyce

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

B. Folentarska, J. Niklewicz – Rola i miejsce edu­kacji daltońskiej w rozwoju małego dziecka   78

Edukacja historyczna i obywatelska

E. Bukowska – Realizacja projektu „Młodzi listy piszą”    82

Edukacja czytelnicza i medialna

K. Trelińska – Wprowadzenie elementów kodo­wa­nia na zajęciach promujących edukację czytel­niczą i medialną    85

Edukacja europejska

R. Badura – „Żyjemy w Europie” – projekt Gmin­ne­go Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więc­kach w programie POWER   8

Kształcenie zawodowe

K. Myrcik – Zagraniczne staże uczniów lubliniec­kiego technikum w ramach programu Eras­mus+ i POWER VET   91

Rubryka szkolnych specjalistów

A. Jałowiecka-Frania – Wypracowanie prawidłowej wymowy głoski zwarto-szczelinowej „c”. Sce­nariusz zajęć logopedycznych   95

Akademia  Wychowawcy

E. Doroszuk – System wspomagania wychowania metodą CUDER    97

T. Gubała – CUDER – Praktyczny model wycho­wa­nia/profilaktyki, czyli jak pokazać integrację osoby?    98

Projekty,  programy,  scenariusze

A. Żak-Froch – Prawa dziecka we współczesnym świe­cie – scenariusz apelu z okazji Dnia Dziecka   99

Z  życia  szkół  i  placówek

I. Szczęsny – Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angiel­sko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Nie­słyszących i Słabosłyszących w Lublińcu   102

K. Pajączek-Ciura, P. Gorzałka – „Krótka” świętuje 60 lat    105