O biuletynie

Częstochowski Biuletyn Oświatowy


Częstochowski Biuletyn Oświatowy   

Czasopismo wydawane staraniem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, powołane jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego pedagogów, adresowane głównie do nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon czasopisma stanowią rozdziały: „Przykłady dobrej praktyki”, „Forum nauczycieli konsultantów”, „Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, „Edukacja w teorii i praktyce”, „Akademia Wychowawcy”, „Projekty, programy, scenariusze”, „Z życia szkół i placówek”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie 250 egzemplarzy. Przekazywane bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.

Wersja pierwotna

W związku z równoległym publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną jest wersja papierowa. Nr ISSN 1425-011X.

Rada Programowa:

prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska
dr hab. Artur Żywiołek, prof. UJD w Częstochowie
dr Artur Dąbrowski
dr Jarosław Durka
Grażyna Bochenkiewicz
Renata Lipniewska
Elżbieta Doroszuk – przewodnicząca

Kolegium Redakcyjne:

Nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie
Nauczyciele-doradcy metodyczni RODN „WOM” w Częstochowie
Nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Redaktor Naczelny:

Agnieszka Grudzińska

Zastępca Redaktora:

Iwona Kmieciak

Zespół Redakcyjny:

Paweł Włodarczyk – przewodniczący
Zbigniew Burda
Jolanta Czarnota
Grzegorz Nienartowicz

Bieżący numer Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego

Numer 2(120)2021

 

Call Now Button