O biuletynie

Częstochowski Biuletyn Oświatowy


Częstochowski Biuletyn Oświatowy    Częstochowski Biuletyn Oświatowy

Czasopismo wydawane staraniem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, powołane jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego pedagogów, adresowane głównie do nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon czasopisma stanowią rozdziały: „Przykłady dobrej praktyki”, „Forum nauczycieli konsultantów”, „Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, „Edukacja w teorii i praktyce”, „Akademia Wychowawcy”, „Projekty, programy, scenariusze”, „Z życia szkół i placówek”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie 250 egzemplarzy. Przekazywane bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.

Wersja pierwotna

W związku z równoległym publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną jest wersja papierowa. Nr ISSN 1425-011X.

Redakcja

Agnieszka Grudzińska – redaktor naczelny
Iwona Kmieciak – zastępca redaktora naczelnego
Paweł Włodarczyk – fotoedycja, grafika, skład
Jolanta Czarnota

Komitet Redakcyjny

Nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie
Nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek
ks. dr Roman Ceglarek
dr Jarosław Durka
dr Juliusz Sętowski
Renata Lipniewska
Grażyna Bochenkiewicz
Elżbieta Doroszuk – przewodnicząca

Bieżący numer Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego

Numer 1 (115) 2020