Informacje dla autorów


Warunki i zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

1. Do publikacji przyjmujemy utwory w postaci plików tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .odt.
2. Materiał ilustracyjny – zdjęcia, rysunki, tabele, wykresy – powinny być podpisane i ponumerowane. Zdjęcia cyfrowe, wykonane w rozdzielczości min. 6 MPx, zapisane w formacie JPEG należy przesłać w osobnym pliku.
3. Opis przykładu dobrej praktyki powinien zawierać:
· imię i nazwisko autora/autorów, zajmowane stanowisko, funkcję, krótką notkę o autorze/autorach, dane kontaktowe – adres e-mail, nr tel.,
· nazwę, dane kontaktowe szkoły/placówki,
· tytuł przykładu dobrej praktyki,
· etap kształcenia,
· termin i miejsce realizacji,
· cele i założenia,
· opis działania,
· wyniki/uzyskane efekty,
· uwagi o problemach i trudnościach,
· osoby / szkoły / instytucje / kraje współpracujące w przedsięwzięciu/działaniu.
4. Przesłanie utworu wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 1) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na opublikowanie utworu: w bazie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w formie drukowanej w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” i w formie pliku PDF na stronie internetowej Ośrodka.
5. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
6. Warunkiem opublikowania artykułu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez autora lub każdego ze współautorów (w przypadku współautorów każdy wypełnia własny załącznik nr 2).
7. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8. Umieszczając w artykule materiał ilustracyjny lub fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
9. Umieszczając w artykule zdjęcie, przedstawiające wizerunek określonej osoby, autor publikacji jest zobowiązany (poza ustawowymi wyjątkami) do uzyskania zezwolenia tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
10. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek edytorskich (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów itp.) oraz do niezamieszczania utworów, które nie spełniają warunków publikacji.
11. Nadesłane utwory są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
12. Przesłanych materiałów nie zwracamy.
13. W przypadku akceptacji powyższych warunków i zasad prosimy przesłać:
materiał do opublikowania,
załącznik nr 1,
załącznik nr 2,
· pocztą elektroniczną na adres: kmieciak@womczest.edu.pl
· pocztą tradycyjną na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa