Informacje dla autorów


Warunki i zasady publikacji w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”

1. Do publikacji przyjmujemy utwory w postaci edytowalnych plików tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .odt.
2. Materiał ilustracyjny – zdjęcia, rysunki, tabele, wykresy – powinny być podpisane i ponumerowane. Zdjęcia cyfrowe, wykonane w rozdzielczości min. 6 MPx, zapisane w formacie JPEG należy przesłać w osobnym pliku.
3. Nagłówek pliku tekstowego powinien zawierać:
• imię i nazwisko autora/autorów, zajmowane stanowisko, funkcję, nazwę szkoły/placówki
oraz (dane kontaktowe autora – adres e-mail, nr tel. – wyłącznie do wiadomości redakcji),
• tytuł utworu.
4. Wymagania odnośnie pliku tekstowego:
• krój, rozmiar czcionki, interlinia – Calibri; 12; 1,5,
• tytuły wydawnictw zwartych – zapisane kursywą w tekście głównym, przypisach i bibliografii,
• tytuły czasopism – zapisane w cudzysłowie w tekście głównym, przypisach i bibliografii,
• cytaty w cudzysłowie opatrzone przypisem,
• bibliografia końcowa wg wzoru – nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł kursywą, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania; całość w układzie alfabetycznym, dostęp materiałów online koniecznie z dopiskiem [dostęp: dd. mm. rr],
• przypisy dolne – jw.,
• słowa i zwroty obcojęzyczne – kursywą,
• tytuły aktów prawnych – kursywą; lokalizacja aktu wg wzoru – Dz.U. nr .. z …. r., poz…,
• justowanie do lewej,
• dla podkreślenia istotnych fragmentów tekstu – bold,
• unikanie podkreśleń i słabo rozpowszechnionych skrótów.
5. Przesłanie utworu wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 1) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na opublikowanie utworu: w bazie przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w formie drukowanej w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” i w formie pliku PDF na stronie internetowej Ośrodka.
5. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
6. Warunkiem opublikowania artykułu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez autora lub każdego ze współautorów (w przypadku współautorów każdy wypełnia własny załącznik nr 2).
7. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8. Umieszczając w artykule materiał ilustracyjny lub fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
9. Umieszczając w artykule zdjęcie, przedstawiające wizerunek określonej osoby, autor publikacji jest zobowiązany (poza ustawowymi wyjątkami) do uzyskania zezwolenia tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
10. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek edytorskich (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów itp.) oraz do niezamieszczania utworów, które nie spełniają warunków publikacji.
11. Nadesłane utwory są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
12. Przesłanych materiałów nie zwracamy.
13. W przypadku akceptacji powyższych warunków i zasad prosimy przesłać:
materiał do opublikowania,
załącznik nr 1,
załącznik nr 2,
· pocztą elektroniczną na adres: kmieciak@womczest.edu.pl
· pocztą tradycyjną na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa