Numer 4(122)2021

Numer 4(122)2021

Spis treści

E. Doroszuk – Słowo wstępne 3
POZNAJMY SIĘ, CZYLI WYWIAD
Z NAUCZYCIELEM BIBLIOTEKARZEM
A. Grudzińska – Wywiad z… Aliną Tyś, nauczycielem bibliotekarzem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 4
PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy 7
I. Witek – Ćwiczenia rytmiczne proste jak nigdy dotąd, czyli tataizacja w praktyce 8
A. Dobrzyńska – „Muzyczne porządki”. Scenariusz zajęć – hospitacja 11
FORUM NAUCZYCIELI-KONSULTANTÓW
A. Grudzińska, B. Kosta – Mówimy po francusku, czyli o asymilacji zapożyczeń francuskich w języku polskim 13
D. Liberda – Einsatz von landeskundlichen Materialien im DaF-Unterricht: Projekt zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven 20
M. Sikora – Biteable, czyli jak poruszyć obraz 24
K. Wąsowicz – Wychowanie fizyczne po powrocie uczniów z edukacji zdalnej 26
FORUM NAUCZYCIELI-DORADCÓW
METODYCZNYCH
J. Durka – Tworzenie krótkich i długich wypowiedzi pisemnych – propozycja zastosowania strategii RAFT w edukacji historycznej 29
B. Kanoniak – Pojęcia kluczowe na lekcji geografii 31
A. Leszcz-Krysiak, E. Szczepaniak – Mutyzm wybiórczy – zaburzenie o podłożu lękowym 34
R. Pruska – Wirtualne przedsiębiorstwa – działa-niem innowacyjnym z zakresu przedmiotów ekonomicznych 40
I. Śledziona – Walory edukacyjne ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Kłobuck 41
K. Trelińska – Scenariusze zebrań z rodzicami w klasie I 47
I. Witek – Lekcje gry na ukulele w szkole online 49
D. Włodarczyk – Budowa geologiczna Polski. Scenariusz lekcji geografii w szkole ponadpodstawowej – zakres podstawowy 51
U. Zaleska – Europejska Rodzina Szkół im. Juliu¬sza Słowackiego 52
M. Żyłka – Uzyskanie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień przez ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 56
EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
A. Leszcz-Krysiak – Twórcza praca z tekstem literackim w przedszkolu 58

Edukacja polonistyczna
U. Wykurz – Mały Książę w drodze do gwiazd. Ćwiczenia dla klas VII–VIII 62
A. Kowalkowska – W krainie ortografii. Innowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język polski na poziomie szkoły podstawowej 74
Edukacja historyczna i obywatelska
J. Durka – Dzieje Jasnej Góry i duszpasterstwa akademickiego w PRL w edukacji historycznej na temat relacji państwo-Kościół. Wybór tekstów źródłowych – część I 77
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
A. Makówka – Związki nieorganiczne – reakcje chemiczne (powtórzenie). Scenariusz zajęć z chemii dla klasy VII 79
Edukacja informacyjno-komunikacyjna
L. Pilecka – Burza mózgów, szybki feedback – interaktywnie 82
M. Lankamer-Bubacz – Komunikator Slack w nauczaniu zdalnym 85
I. Łabuś – Metoda projektu na lekcjach informatyki 91
Edukacja europejska
J. Pawłowska-Kramer, P. Rudnicka-Łosik, M. Prauzner, A. Gołaszewska-Geppert – Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady. Sprawozdanie z mobilności w programie Erasmus+ w ramach akcji KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej dotyczącej projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie 94
Kształcenie zawodowe
I. Szczęsny – „Polska tradycja kulinarna ujęta w prze¬pisach gastronomicznych” – innowacja pedago¬giczna 98
R. Pruska – Zawód to zainteresowania, umiejęt-ności i kwalifikacje 103
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
K. Myrcik – XI Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich Literacki SMS – Poezja i pro¬za na 160 znaków pod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? 105
A. Głowacka, J. Malasiewicz, M. Orszulak – XIV
Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 106