Numer 3(125)2022

Numer 3(125)2022

 

 Spis treści

 1. Doroszuk– Słowo wstępne ……………………… 3

Konferencja  „Muzeum  Produkcji Zapałek  w  Częstochowie.
Jak  ocalić  ślady  przeszłości?”

 1. Kurcab – Muzeum Produkcji Zapałek w Czę­stochowie. Jak ocalić ślady przeszłości? ……………………………….. 4
 2. Odrzywolska – Muzeum Produkcji Zapałek w Czę­stochowie i jego profil działalności ………………………………… 6

Poznajmy  się,  czyli  wywiad  z  nauczycielem-konsultantem

 1. Grudzińska – Wywiad z… Jadwigą Mielczarek, nauczycielem-konsultantem Regionalnego Ośrod­ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Często­chowie ……………………….. 10

Przykłady  dobrej  praktyki

 1. Doroszuk Zaproszenie do współpracy ……… 13
 2. SzczerbakZ kodowaniem przez cztery pory ro­ku – innowacja metodyczna ……………………………………… 14

Forum  nauczycieli-konsultantów

 1. Grudzińska – Rodzina – wsparcie i tradycja,
  czyli Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie 2022 20
 2. Lipska – How to encourage learners to use En­glish in an English class ……………………………………………… 23

Forum  nauczycieli-doradców metodycznych

 1. Biczak – Uczeń w sytuacji kryzysowej ………. 26
 2. Durka – Szanse powstania listopadowego. Sce­nariusz lekcji dla klasy VII szkoły podstawowej z wykorzystaniem metody sześciu kapeluszy Ed­warda de Bono …………………. 28
 3. Komorowska – „Ramka, strzałka, dymek, chmu­rka… sketchnotka, czyli myślenie wizualne w  szkolnym zeszycie” – przykład innowacji me­todycznej ……………… 30
 4. Majchrzak – Mapy myśli jako sposób na efek­tywną naukę języka francuskiego ……………………………………. 33
 5. Milejska-Cień – Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży …………………………………………………….. 36
 6. Witek – Muzyczne zabawy z metrum i tempem, czyli elementy dzieła muzycznego dla naj­młodszych cz. 1 …………. 40
 7. Zaleska – Innowacyjne spotkania z poezją ….. 44

 

Edukacja  w  teorii  i  praktyce

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 1. Dobrzyńska, B. Idczak – „Świat bliżej nas – eko­marsz dla naszej planety”. Działania innowa­cyjne w zakresie edukacji ekologicznej …………………………………………………….. 45
 2. Jarzębska, A. Szczepańczyk, J. Ligmanowska
  – „Jestem dumnym Polakiem”. Projekt eduka­cyjny z udziałem częstochowskich przedszkoli realizowany przez Miejskie Przedszkole Integra­cyjne nr 43 w Częstochowie 47
 3. Dróżdż – Działania innowacyjne z zakresu roz­woju czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Międzynarodowy projekt edu­kacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I–III ………………………………. 49
 4. Pawlak – „Ortofrajda, czyli malowana i pisana ortografia” – innowacja w zakresie treści lite­racko-plastycznych 52

Edukacja polonistyczna

 1. Wykurz – Mały Książę w drodze do gwiazd. Ćwi­czenia dla klas VII–VIII ……………………………………………….. 54

Edukacja językowa

 1. Osicka – Dzień Frankofonii w VIII Liceum Ogól­nokształcącym Samorządowym w Częstochowie ……………… 66

Edukacja kulturalna

 1. Bochaczek-Trąbska – Między tekstem a obrazem. Lekcja botaniki z Cicely Mary Barker …………………………… 70

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 1. Śledziona, I. Chłąd – Korelacja międzyprzed­miotowa biologii z matematyką w szkole pod­stawowej ………….. 75
 2. Włodarczyk – Jeziora w Polsce. Scenariusz lek­cji – III etap edukacyjny ……………………………………… 80

Edukacja czytelnicza i medialna

 1. Żurawska – Książki w naszych oczach ………. 81

Edukacja europejska

 1. Kotowska – Projekt Erasmus+ w Zespole Szkol­no-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach ………………… 83

Kształcenie zawodowe

 1. Szczęsny – „Kuchnia molekularna” – innowacja programowa w szkole branżowej ……………………………….. 85

Rubryka szkolnych specjalistów

 1. Jałowiecka-Frania – Dźwięk przedniojęzykowo-
  -dziąsłowy „sz” w wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach, tekstach. Scenariusz zajęć logope­dycznych … 87

Projekty,  programy,  scenariusze

 1. Golachowska, A. Jałowiecka-Frania, E. Krześ
  – „Czuję się dobrze z samym sobą i z innymi”
  – działania innowacyjne o charakterze progra­mowo-organizacyjno-metodycznym ……………………………………. 90