Numer 2(116)2020

Numer 2(116)2020

 Spis treści

Wstęp ……………………………………………………………………..  3

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę­­stochowie we wspomnieniach jego dyrektorów …………………………….  4

Wiesław Gaździcki …………………………………………………  4

Jerzy Lech Czarnota ………………………………………………  6

Jerzy Zdański ……………………………………………………….  7

Grażyna Kawecka-Karaś ………………………………………..  9

Katarzyna Wilk ……………………………………………………  10

Elżbieta Doroszuk ………………………………………………..  13

30 lat RODN „WOM”. Najważniejsze  wydarzenia i inicja­ty­wy z lat 1990–2020 przedstawione w artykułach publi­kowanych w CBO… 16

 1. Zdański – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Często­chowie 16
 2. Resakowska – Publiczna Biblioteka  Pedagogiczna

w Czę­stochowie …………………………………………………..  17

 1. Mądrzyk – Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku ….. 20
 2. Żwirska – „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” …….. 20
 3. Żwirska – Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Dosko­nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ………………………………………… 22
 4. Mordarska, G. Kawecka – Program TERM (Training for Education Reform Management) czyli… doskonalenie za­rządzania reformą oświatową 23
 5. Żwirska – Wizyta Ministra Edukacji Narodowej ……… 24
 6. Mordarska – Realizacja programu „Nowa Szkoła” w wo­jewództwie częstochowskim ………………………………………………….. 25
 7. Żwirska – Powołanie Rady Programowo-Opiniodawczej „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” ……………………………………….. 26
 8. Jatulewicz – Działania RODN „WOM” w Częstochowie z edukacji regionalnej ………………………………………………………………………… 27
 9. Żwirska – Działania lokalne z edukacji regionalnej … 28
 10. Zdański – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ……………………………………………………… 29
 11. Bernacka – Specyfika zmian w kształceniu młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce w as­pekcie potrzeb i rozwoju rynku pracy ………………………………………………………………………… 31
 12. Jatulewicz, H. Żwirska – Debiut twórczego nauczyciela na deskach częstochowskiego teatru ……………………………………….. 31
 13. Jatulewicz – Rozpoznać, wspierać, promować! ……….. 32
 14. Lipniewska, B. Harasimowicz – Citizen E – Nauka oby­watelstwa europejskiego poprzez sieć ICT …………………………………………………. 33
 15. Doroszuk – Rodzina Nadzieją Ojczyzny i Kościoła …… 34
 16. Bochenkiewicz – Relacja z bajecznie kolorowej, poetyc­kiej, roztańczonej i rozśpiewanej IV Wojewódzkiej Sceny Prezentacji Nauczycieli i Uczniów w Częstochowie ……………………………………………………… 35
 17. Harasimowicz – Kilka zdań o tym, jak marzenia stały się rzeczywistością!!! ………………………………………………………………………… 35
 18. Bochenkiewicz – Rodzice partnerem szkoły. Informacja pedagogiczna z uwzględnieniem edukacyjnej bazy Internetu …………….. 36
 19. Bochenkiewicz – „W Hołdzie Inwalidom Wojennym Okrę­gu Częstochowskiego”. Promocja książki – albumu dr. T. Gałeckiego ………………………… 37
 20. Prażmowska – Wizyta przygotowawcza szkolnych pro­jektów Socrates Comenius w Częstochowie ……………………………………. 38
 21. Bochenkiewicz – III Myszkowskie Dni Rodziny ………. 38
 22. Harasimowicz – Opinie uczniów na temat zajęć eduka­cyjnych prowadzonych w ramach projektu „Społeczeństwo Informacyjne w Częstochowie” 39
 23. Bochenkiewicz, M. Dawid – Kształcenie na odległość z platformą Moodle ………………………………………………………………………… 39
 24. Wasik-Tyrała – Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego – forum wymiany doświadczeń ………………………………………………………. 40
 25. Kurcab – „Częstochowa i jej dziedzictwo kulturowe
  – Ślady prze­szłości” …………………………………………….. 41
 26. Bochenkiewicz – Projekt „Miejsca pamięci w Częstocho­wie i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodzieży” …………………….. 41
 27. Mielczarek – Rok Przedszkolaka. Wychowanie przed­szkolne w świetle założeń reformy programowej MEN ……………………………………. 42
 28. Kawecka-Karaś, M. Pieńkowska, B. Śmigielska – Projekt Europejskie Portfolio dla Nauczycieli …………………………………………………… 43
 29. Kurcab – Moja lekcja historii. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej ………………………………………………………………………… 44
 30. Bochenkiewicz – Rok Historii Najnowszej. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Kazano nam milczeć, choć chciało się krzyczeć… ………. 44
 31. Doroszuk – Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wycho­wania do Życia w Rodzinie „Chodzi o rodzinę” ………………………………….. 46
 32. Biel, D. Kaczmarek – „Akademia Wychowawcy”. Relacja podsumowująca cykl konferencji …………………………………………………. 47
 33. Kaczmarek – Inauguracja projektu „Akademia Rodzica” 47
 34. Bochenkiewicz – II Konferencja „Miejsca pamięci i ich rola w wychowaniu dzieci i młodzieży” ………………………………………………. 48
 35. Doroszuk – Wspomnienie. W 2. rocznicę Sympozjum „Prawa dziecka w polskiej rzeczywistości – wzrastanie do godnego człowieczeństwa” 48
 36. Wilk, K. Wąsowicz, G. Bochenkiewicz – „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” …………………………………. 50
 37. Galewicz, A. Burzyńska, R. Piotrowski – „Często­chow­skie Dęby Pamięci” symbolem tradycji patriotycznych …………………………… 51
 38. Tkaczyk – Konkurs „Mam 6 lat” …………………………. 52
 39. Kaczmarek – „Prawa i obowiązki ucznia/dziecka” te­matem inauguracyjnego spotkania „Akademii Ucznia” ………………………………… 52
 40. Pidzik, K. Wilk – Ruszył projekt systemowy „E-Tutoring w wiejskiej szkole” ………………………………………………………………………… 52
 41. Kawecka-Karaś – Pilotażowe działania RODN „WOM” w Częstochowie realizowane w ramach modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół/ placówek ………………………………. 54
 42. Kawecka-Karaś – Konferencje online dla kadry kierow­niczej. Wspomaganie szkół/placówek na podstawie zmiany rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ……………………………………… 54
 43. Mielczarek, A. Wróblewska, I. Pilińska – „Mamo, tato chcę do szkoły” – Projekt MEN dotyczący przyjaznej adaptacji dzieci w edukacji szkolnej 55
 44. Bochenkiewicz – Dyrektor RODN „WOM” w Często­chowie w gronie „Przyjaciół dekady” ……………………………………………………………. 55
 45. Mielczarek – „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dzieci w przedszkolu”. Seminarium w ramach III Zjazdu Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP ………………………… 56
 46. Wilk, E. Pidzik – Podsumowanie I edycji szkoleń w ramach projektu systemowego „E-Tutoring w wiejskiej szkole” ……………. 57
 47. Kurcab, E. Bukowska – Podsumowanie Roku Tuwima w RODN „WOM” w Częstochowie ……………………………………………………… 57
 48. Straszak – Rok 2014 – Rokiem Henryka Sławika. Spra­wozdanie z konferencji popularnonaukowej w RODN „WOM” w Częstochowie … 58
 49. Żyłka – Regionalna Konferencja „Nowoczesne szkol­nictwo zawodowe” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty …… 59
 50. Kurcab – Warsztaty plastyczne w ramach Światowego Tygodnia Mózgu w RODN „WOM” w Częstochowie ………………………………………… 59
 51. Lipska – Kursy językowe w RODN „WOM” w Często­chowie 60
 52. Bochenkiewicz – Konferencja regionalna „Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” 60
 53. Żyłka – Konferencja dotycząca zmian w szkolnictwie zawodowym 60
 54. Wąsowicz, S. Kurcab, A. Krawczyk – Rok Otwartej Szkoły z RODN „WOM” w Częstochowie – podsumowanie działań ……………………. 61
 55. Karoń – „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach” 62
 56. Grudzińska – „Forum młodych – Rodzina to drużyna” 62
 57. Kurcab – Regionalna konferencja „Rody i ich rola w aktywizowaniu społeczności lokalnej w przeszłości” ……………………….. 63
 58. Mielczarek – Światowy Tydzień Mózgu w RODN „WOM” w Częstochowie ………………………………………………………………………… 63
 59. Karlak, E. Straszak – „Reformacja a reforma katolicka
  – refleksje ekumeniczne w kontekście 500-lecia reformacji” 64
 60. Bochenkiewicz – „Rok dla Niepodległej” – Wystawa „Pa­triotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przed­szkola, szkoły, placówki” 64
 61. Grudzińska – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydanie specjalne CBO …………………………………………………… 65
 62. Kurcab – Konferencja „Wykorzystanie Rekonstrukcji his­torycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych” ………………. 66
 63. Doroszuk – X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie ……………………………………………………………. 67
 64. Grudzińska – Wojewódzki Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie ………………………………………………………………………… 68
 65. Grudzińska, S. Kurcab – Regionalny Etap XXII Ogólno­polskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego ………………………….. 68

Z kroniki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 1990–2020 ………………………………………………………..  69

W sercu Ośrodka, czyli o naszej kadrze dydaktycznej i administracyjnej …………………………………………………………………………  93