Numer 1(115)2020

Numer 1(115)2020

Spis treści
Przykłady dobrej praktyki
E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy …3
A. Jakubowska – „Skąpiec” w Hutkach …4
J. Kostrzewska-Zastawnik – Scenariusz zajęć cało­dniowych dla dzieci 3-letnich pt. „Podróż do świata dinozaurów” …5
M. Czerwiński – Cechy i kompetencje dobrego nauczyciela …10
Forum nauczycieli-konsultantów
D. Liberda – Wie kann man die Sprachfertigkeiten im DaF-Unterricht unter Berücksichtigung von verschiedenen Lerntypen fördern? …12
E. Makowska – Les Restos du Cœur, un vrai coup de cœur …17
Forum nauczycieli-doradców metodycznych
A. Makówka – Organizacja konkursów – wyzwa­niem dla nauczycieli …19
Forum bibliotek i bibliotekarzy
K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytator­ski Poetyckie Krajobrazy poświęcony twórczoś­ci poetów Częstochowy i regionu częstochow­skiego …21
M. Małek – „Znajdźmy wspólny język”. V Ogólno­polska Noc Bibliotek w PBP RODN „WOM” w Czę­stochowie …24
A. Przybyłowicz, E. Pidzik – Jesienne spotkania autorskie …27
I. Bajor – Warsztaty komputerowe dla seniorów …29
Edukacja w teorii i praktyce
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
M. Sobiepańska, J. Koszczyk – „Mamo, tato chcę pięk­nie mówić”. Pedagogizacja rodziców w za­kresie stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym …31
K. Nowak, A. Kowalińska – „Jak bawić się w Pokój – Ogrody Pokoju” w Miejskim Przedszkolu nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie …34
J. Mielczarek – Kampania edukacyjno-informa­cyj­na „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” …37
M. Brajnlich, B. Mądrzyk, M. Postawa – „Co wiemy o powietrzu?”. Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich – propozycje do wykorzystania pod­czas całodniowych zajęć w przedszkolu) …39
Edukacja kulturalna
A. Dziwińska, D. Ślęzak, Z. Karbowska – Zatrzy­maj się współczesny człowieku… Wieczornica poświęcona Adamowi Mickiewiczowi …42
Edukacja historyczna i obywatelska
S. Kurcab – Konferencja „Wykorzystanie rekon­strukcji historycznych w dydaktyce przedmio­tów humanistycznych” …44
M. Woszczyk – Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie k/Częstochowy …46
K. Kulejewska – Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie …48
J. Wartacz – 100 sposobów na świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości …52
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
W. Kołdon – Pszczoły murarki zagościły w Szkole Podstawowej w Lubszy …55
Edukacja informacyjno-komunikacyjna
L. Pilecka – Aplikacje umożliwiające przeprowadze­nie klasowego teleturnieju …56
Edukacja czytelnicza i medialna
I. Skrzypczyk-Gałkowska – Popularyzowanie czy­telnictwa wśród młodzieży szkół ponadpodsta­wowych …61
Edukacja zdrowotna
A. Bronkiewicz, M. Zabłocka – Złazy i rajdy piesze – zaproszenie do wspólnej wędrówki …64
Edukacja regionalna
E. Bukowska – Razem zbudowaliśmy piękny pom­nik historii dla następnych pokoleń …67
Edukacja europejska
M. Deska – Alternatywna forma edukacji, czyli war­tość dodana międzynarodowej wymiany mło­dzieży szkolnej …72
K. Raczyńska – Projekty Erasmus+ i POWER w szko­le w Truskolasach …74
Wychowanie do życia w rodzinie
U. Wykurz – Oswoić szkolne potwory, czyli co właściwie złego jest w ściąganiu. Konspekty lekcji etyki w szkole podstawowej …76
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Uzyskanie właściwie brzmią­cej artykulacji głoski przedniojęzykowo-zębowej „dz”. Scenariusz zajęć …86
Projekty, programy, scenariusze
M. Szczęśniak – Apel z okazji Święta Konsty­tucji 3 maja …89
Z życia szkół i placówek oświatowych
A. Królikowska – Katolickie Szkoły SPSK im. św. An­toniego z Padwy organizatorem kon­kursów mię­dzyszkolnych …92
Informacje i komunikaty
L. Pilecka – Nauczyciele nagrodzeni i uhonoro­wani medalami …95