Archiwum – 2003

Nr 3(50)/2003

str.
J.Zdański Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 3
J.Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 6
H.Żwirska Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 11
Z.Mądrzyk Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku 11

Wywiady

H.Żwirska Wywiad z Kuratorem Oświaty Włodzimierzem Kolmanem 12

Edukacja i wychowanie w teorii i praktyce

B.Kožuh Badania jakościowe w szkole 14
A.Kozłowska Świadomość pedagogiczna nauczycieli a jakość kształcenia 16

Edukacja regionalna

T.Gierymski Patrioci i zaprzańcy 19
J.Bielawska Obrzędowość Świąt Bożego Narodzeniana terenie Beskidów 21
T.Gałecki Hołd należny Marszałkowi Polski 27

Edukacja europejska

H.Żwirska III Sympozjum Naukowe „Kultura i edukacja wobec wielowymiarowości ujęć Europy i zjawiska europejskości – oprac. 30

Szkoła promująca zdrowie

A.Sztajner Centrum Edukacyjno-Interwencyjne promujące zdrowy i trzeźwy styl życia 35
W. Kępska, E. Ruta Szkolny program promocji zdrowia – higiena osobista ucznia i sal lekcyjnych na rok szkolny 2002/2003 36
E. Guzik, M. Biczyska, A. Stobiecka „Proszę ciszej”. Program przeciwdziałania nadmier­nemu hałasowi w klasach IV-VI 39
A.Marzec-Bogusławska Kampania społeczna dotycząca profilaktyki HIV/AIDS 51
G.Konieczny Nie daj szansy AIDS! 52
D.Rogowska Szadkowska – + Zakażenie HIV i AIDS 54

Wychowanie i opieka

A.Bańkowska, A. Kubiak Oczekiwania gimnazjalistów wobec zajęć warsztatowych z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej 56
A.Janas, U. Żurek Szkoła miejscem integracji pokoleń 58
L.Krawczyk Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich 61
J.Górniak Jak można zaradzić trudnościom adaptacyjnym dzieci do przedszkola 65
B.Rajczyk Agresja w przedszkolu 67
E.Wielgołaska Nauczyciel sprawiedliwy? Cz. II  68

Dzielimy się doświadczeniami

J.Górecki Książka historyczna w propedeutycznym nauczaniu historii 72
G.Marzec, K. Jasińska Jak motywować do poznawania systemu języka? I Gimnazjalny Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny 73
J.Noga Propozycje ciekawszych technik plastycznych do zastosowania w nauczaniu zintegrowanym 74
M.Gurbała, B. Maślankiewicz, K. Samek Edukacja regionalna w naszej szkole 76
W.Jończyk Poznajemy Europę już w przedszkolu 80
J.Noga Dysleksji można zaradzić 81
D.Foksowicz Z gimnastyką po wiedzę! Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej 82
N.Firkowska 1 XII Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS 84
H. Kudła, L. Skowron Wartościowanie wysiłku edukacyjnego dziecka 86
L.Matyja Niecodzienna lekcja plastyki 89
D.Foksowicz W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja 90

Programy. Sprawdziany. Scenariusze lekcji

L.Krawczyk Zajęcia otwarte jedną z form współ­pracy z rodzicami 91
D.Foksowicz, L. Ślęzak Moja mama jest wspaniała 93
E.Balwierz „Idź, zimo do morza!” 94
H.Walawender Konkurs znajomości wybranych lektur w kl. I-III 97
D.Rembielak, H. Pióro „Z zabawy – nauka”. Konkurs międzyprzedmiotowy 93

Scenariusze uroczystości

A.Piwowarczyk „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…” 103
J.Gzieło, A. Jońca „Korzenie Unii Europejskiej – dziedzictwo starożytnej Grecji” 108
G.Gaudy „A słowo Ciałem się stało…” 112
Jasełka we Wręczycy Wielkiej 118

Z życia szkoły

A.Janas, U. Żurek, A. Grabowska, M. Krzemińska Zabawa z ortografią – Dyktuś 2003 120
B.Ledwoń Drugie miejsce na 3 000 szkół 123
A.Błaszczyk, M. Gonera, J. Kaczorowska, K. Wójcik Konkurs regionalny i jego idea 124
B.Pięta, B. Migalska, A. Stroińska Święto pierwszaków 126

Warto przeczytać

A. Sztajner „Razem ku trzeźwemu życiu” 129
I. Kmieciak RODN ”WOM” w Częstochowie – Nowości wydawnicze 130
B. Witkowska Nabytki Publicznej Biblioteki Pedago­gicznej RODN ”WOM” w Częstochowie 131

Komunikaty

Muzeum Niepodległości w Warszawie 133
Muzeum Częstochowskie 133
Sukces Autorki z Myszkowa 134
Apel do dyrektorów szkół 134
III Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych 135

Informacja o numerze:


FRAGMENTY WYBRANYCH ARTYKUŁÓW

Tadeusz Gierymski

PATRIOCI I ZAPRZAŃCY
KARTKI Z HISTORII SZKOLNICTWA W CZĘSTOCHOWIE

Na ziemiach Królestwa Kongresowego szkolnictwo zreformowane przez Wielopolskiego przetrwało do siedemdziesiątych lat ubiegłego wieku, kiedy to wprowadzono do szkół jako wykładowy język rosyjski. Akcja rusyfikacyjna ogarnęła cały kraj. Pierwszym posunięciem władz było usunięcie ze szkół Polaków dyrektorów. Następnie zaczęto ograniczać liczbę polskich nauczycieli. Polacy mogli wykładać tylko przedmioty obojętne, a więc matematykę, języki obce, pod żadnym pozorem np. historię…

SYMPOZJUM NAUKOWE Z CYKLU „KULTURA I EDUKACJA”

Instytut Pedagogiki i Psychologii WSP w Częstochowie już po raz trzeci zorganizował Sympozjum Naukowe z cyklu „Kultura i edukacja”. III Sympozjum Naukowe nosiło tytuł „Kultura i edukacja wobec wielowymiarowości ujęć Europy i zjawiska europejskości”. Odbyło się w Zakopanem w dniach 14-16 października 2002 r. W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z Częstochowy, Opola, Wrocławia i Poznania…

Ewa Guzik, Maria Biczyska, Anna Stobiecka

„PROSZĘ CISZEJ”

Program przeciwdziałania nadmiernemu hałasowi w klasach IV – VI Wśród wielu problemów wychowawczych za jeden z ważniejszych uznaliśmy hałas. Podnosząc problem nadmiernego hałasu w układzie spiralnym staramy się przeciwdziałać także takim problemom jak agresywne zachowania uczniów czy kłopoty w nauce i dlatego w roku szkolnym 2002/2003 wyodrębniliśmy konkretne zadania związane z ograniczeniem hałasu w naszej szkole…

Lidia Krawczyk

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Problemem dojrzałości szkolnej zajmowano się od wielu lat, o czym świadczy obszerna literatura, która pojawiła się dotychczas na ten temat. Problem ten wciąż żywy i aktualny jest przedmiotem moich zainteresowań. Bardzo wcześnie, bo na początku naszego stulecia, poszukiwano odpowiedzi na pytania: Czym powinno wykazać się dziecko, aby je uważać za dojrzałe do nauki szkolnej? oraz „Jaki wiek jest najkorzystniejszy do rozpoczęcia nauki szkolnej?…

Katarzyna Jasińska, Grażyna Marzec

JAK MOTYWOWAĆ DO POZNAWANIA SYSTEMU JĘZYKA?

Chciałybyśmy, w niniejszym artykule, podzielić się doświadczeniami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem I Gminnego Konkursu Gramatyczno – Ortograficznego „Z gramatyką i ortografią za pan brat”, bo pod takim hasłem on zaistniał…

Danuta Rembielak, Henryka Pióro

KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY „Z ZABAWY – NAUKA”

Zaprezentowany konkurs międzyprzedmiotowy przeznaczony jest dla kl. V i VI. Zaproponowane zadania wymagają od uczniów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również logicznego myślenia i kojarzenia. Łączenie elementów tak odległych dziedzin wydaje się zasadne, zwłaszcza w sytuacji, gdy sprawdziany dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej zawierają treści z różnych przedmiotów…

Joanna Gzieło, Anna Jońca

„KORZENIE UNII EUROPEJSKIEJ – DZIEDZICTWO STAROŻYTNEJ GRECJI”
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

Przedstawienie odbyło się w ramach realizacji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” i było jednym z elementów sprawozdania, które zdobyło pierwszą nagrodę w kraju -wycieczkę dla uczniów i nauczyciela do Brukseli…

Anna Błaszczyk, Małgorzata Gonera

JADWIGA KACZOROWSKA, KRZYSZTOF WÓJCIK
KONKURS REGIONALNY I JEGO IDEA

Ideą konkursu jest prezentowanie lokalnej kultury, tradycji i historii przez uczniowskie zespoły przygotowujące swoje prace metodą projektu. W trakcie dyskusji powstało też główne hasło naszego konkursu, będące również jego nazwą: kultura małej ojczyzny – naszym bogactwem W założeniu konkurs ma być organizowany corocznie i chcielibyśmy, aby każdego roku odbywał się pod określonym hasłem. W tegorocznej edycji zaproponowaliśmy temat przewodni: Wizytówka mojej miejscowości…

Anna Janas, Urszula Żurek

ANNA GRABOWSKA, MAGDALENA KRZEMIŃSKA
DYKTUŚ 2003 CZYLI ZABAWA Z ORTOGRAFIĄ

Dyktando odbyło się 22 maja 2003 roku w siedzibie RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestniczyło w nim 78 uczniów z częstochowskich szkół podstawowych. Zgłaszając zainteresowanie udziałem, otrzymywali zestaw ortogramów jako formę przygotowującą do konkursu. Poprawność prac pod względem ortograficznym została oceniona przez niezależną komisję powołaną wśród nauczycieli kształcenia zintegrowanego i pracowników biblioteki. Wśród uczestników zmagających się z trudną, polską pisownią wyłoniono Mistrza i dwóch Wicemistrzów Ortografii oraz przyznano osiem wyróżnień…


Nr 1(48)/2003

str.

Nr 2(49)/2003

str.
H. Żwirska – Portret dziecka 3

Edukacja regionalna

T. Gierymski Kartki z historii szkolnictwa częstochowskiego 4
E. Jatulewicz, H. Żwirska Debiut twórczego nauczyciela na deskach częstochowskiego teatru 7

Edukacja europejska

M. Musiał, M. Dondela Europa bez granic 12

KONFERENCJA

Specyfika zmian w kształceniu młodzieży w wybra­nych krajach Unii Europejskiej i w Polsce w aspe­kcie potrzeb i rozwoju rynku pracy 14
D. Bernacka – Konteksty zmian w kształceniu ogólnym młodzieży w krajach UE a tendencje reformatorskie w Polsce 15
J. Trzos Charakterystyka zmian w szkolnictwie zawodowym w wybranych krajach zachodnich a szanse przeniesienia pozytywnych wzorców na grunt Polski 20
G. Wosik – Treść i struktura kultury fizycznej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – podo­bieństwa i różnice oraz ich konsekwencje 22

Szkoła promująca zdrowie

Z. Biś Kształtowanie zdrowego stylu życia. Scena­riusz autorski do zajęć warsztatowych realizo­wanych w ramach projektu 25
A.Ciepiela, J. Goska Oswoić stres 28
M. Kozłowska, A. Róg Profilaktyka w szkole – oczekiwania młodzieży i ich realizacja 30
Z.Biś Plan pracy Dyskusyjnego Klubu „EKO-TON” działającego przy gimnazjum w Węglowicach w ramach zajęć pozalekcyjnych 35
W.Kaleta Zanieczyszczenia wody i powietrza w Częstochowie 40
W. Krygier Jak za ratunek otrzymać… medal! Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 42
K.Kasperkiewicz Spór o muchę 47

Wychowanie i opieka

M.Szafraniec Rola, osobowość i kompetencje nauczyciela przedmiotów artystycznych w szkole 51
E.Wielgołaska Nauczyciel sprawiedliwy? Część I  53
M.Opach Wpływ zachowań emocjonalno-społecznych dziecka na powodzenie szkolne w pier­wszym okresie nauki 61
J.Basińska Wychowawcza rola dramy w kształceniu zintegrowanym 62
M.Pacuda Jak wyrabiać u dzieci aktywność twórczą 64
R.Kurek Bezpieczne wakacje 65

Dzielimy się doświadczeniami

M.Polaczkiewicz Terapia pedagogiczna w przedszkolu 68
M.Żukierska Spójrz inaczej. Moje doświadczenia z profilaktyką 70
K.Niedrygoś – Ściąganie – swojski obyczaj 73
G.Wosik Lekcja wychowania fizycznego a ekstrawersja – introwersja nauczyciela 78
M.Musiał Z życia Samorządu Szkolnego 79
M.Pacuda Kiedy odrabianie lekcji może być przyjemne 80
I.Brzezowska „O doskonaleniu nauczania języków obcych w klasach młodszych – refleksje laika…” 81
E.Wójcikiewicz – Z muzyką we Wszechświecie 82
J.Basińska – Plan pracy koła teatralnego 83
A.Dudzik-Orman – Współpraca młodzieży z podopiecznymi Domu Serdecznej Troski 84

Programy. Sprawdziany. Scenariusze lekcji

E.Stamik Podróż do krainy baletu. Scenariusz autorski lekcji języka polskiego 85
A.Korkus „Tam, gdzieś daleko za mgłą…”. Edward Stachura „Dookoła mgła”. Scenariusz zajęć dwugodzinnych w kl. III gimnazjum 86
M.Pawełczyk, G. Pruska Konspekt do lekcji matema­tyczno-przyrodniczej w kl. IV w nauczaniu blokowym 90
B.Walawender, E. Balwierz Końcoworoczny sprawdzian z edukacji matematycznej ucznia klasy II  95

Scenariusze uroczystości

A.Piwowarczyk „Pieśń-czyn-wspomnienie – to jedno – to Polska”. Scenariusz widowiska słowno-muzycznego z okazji nadania szkole imienia Armii Krajowej 99

Prezentacje artystyczne

B.Chmielarz Smerfetka . 106
B.Chmielarz Zielony Kapturek – bajka ekologiczna 110
Komunikaty
Program stypendialny KRUN dla obcokrajowców 113
II Turniej Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych 113
I Ogólnopolski Konkurs Językowo-Informatyczny 113
Współpraca międzyuczelniana 114
Fundacja Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Z nami łatwiej” 114
„Dyktuś 2003” 114
Filharmonia Częstochowska 114
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 114
Muzeum Częstochowskie 115
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 117

Warto przeczytać

I.Kmieciak RODN „WOM” w Częstochowie. Nowości wydawnicze 118
H. Żwirska RODN „WOM” w Częstochowie. Zapowiedzi wydawnicze 119
B. Witkowska Nabytki Biblioteki Pedagogicznej 119
Schroniska młodzieżowe w województwie śląskim 122