Archiwum – 1997

Nr 1/1997

str.
Prezentacja Rady Programowo-Opiniodawczej Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego 6

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

W. Życińska Liceum Techniczne szkołą XXI wieku 8
J. Stępień Edukacja dorosłych w dobie przemian 10
Pismo KO do dyrektorów szkół dot. regulacji prawnej dokumentacji innowacji 14
Pisma MEN dotyczące:
Programu edukacyjnego „Czas przemian” 15
Kwalifikacji nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną 16
Działalności Teatru Faktu 17
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Pismo PWIS w Częstochowie w sprawie szczepień ochronnych przeciw wzw typu B  18
Informacja o wirusowym zapaleniu wątroby typu B  18
Informacja Kuratorium Oświaty w Częstochowie dla MEN:
Z. Janus Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapobieganiu narkomanii na terenie woj. częstochowskiego w roku 1996 19
A. Gamalczyk Organizacja pomocy profilaktyczno-wychowawczej w roku 1996 23
G. Majkowski Spotkanie logopedów województwa częstochowskiego 25
A. Kania, J. Zacharska Turniej zdrowia w PSP w Cisiu 26
S. Hałaczkiewicz Informacja o działalności Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie 27

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. Taraszkiewicz Pakiet informacyjny CODN nr 8 poz. 6 29
Ocenianie: Materiał do dyskusji 29
Kryteria recenzji 32

WYCHOWANIE I OPIEKA

Wystąpienie Posłanki Danuty Polak 16.01.97 r. w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego 35
R. Gołębiowski Stan aktualny oraz potrzeby społeczne w zakresie opieki całkowitej w woj. częstochowskim 36
B. Zwierzchowska Godne miejsce dla dziecka specjalnej troski w przedszkolu 39

PREZENTACJE

B. Koper Sylwetka laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Rosyjskiego 42
Koncert „Dzieci – Dzieciom” – Samorząd Uczniowski SP w Nowej Brzeźnicy 43
J. Szuba „Zielona Szkoła” 43
G. Śmich. Zanim zgnieciesz i wyrzucisz pustą puszkę 44
Targi Edukacyjne ’96 – prezentacje nagrodzonych szkół 47
P. Galewicz Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 47
M. Dziurkowska Zespół Szkół Odzieżowych 48
J. Kozak Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 50
B. Kulejewska Zespół Szkół Gastronomicznych 51
H. Dudzik XI Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego 52

LISTY I ZAPYTANIA

B. Tobolewska III Warsztaty Samorządowe 54
A. Barszcz Radca prawny odpowiada. 56

SPORT I REKREACJA

Halowy turniej piłki nożnej nauczycieli 57
Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 58

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska Nowości wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka. Metodycznego 61
J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 62

KOMUNIKATY

Konkursy z Wiedzy o Gramatyce i Literaturze 63
Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie o Tematyce Olimpijskiej 64

Nr 4/1997

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

INTERGRACJA EUROPEJSKA

Europejskie Projekty Edukacyjne 5
Socrates 5
Comenius 6
Wykaz szkół w UE poszukujących partnerów 8
Lingua 14
Wykaz agencji narodowych wraz z adresami osób odpowiedzialnych za realizację komponentów 19
Koordynatorzy 25

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Matura w roku szkolnym 1997/98 31
Ustalenia Regionalnego Zespołu Egzaminów w Łodzi 31
Zalecenia regulujące przebieg egzaminów dojrzałości w województwie częstochowskim 33
Terminarz prac związanych z organizacją egzaminów dojrzałości 34
Z. Janus Egzaminy wstępne do szkół średnich 35
Propozycje egzaminów wstępnych do szkół średnich 37
W. Tkaczyk Składy osobowe Wojewódzkich Komisji Konkursowych w roku 1997/98 43
I. Mordarska Realizacja programu „Nowa Szkoła” w województwie częstochowskim 45
W. Życińska Nowa struktura Kuratorium Oświaty w Częstochowie 47
Zasady uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych 49
U. Mielczarek, Z Berski Opieka psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 1996/97 54
Informacja o Targach Edukacyjnych ’98 55
Miejskie Forum „Absolwenci szkół częstochowskich na rynku pracy” – materiały konferencyj ne
B. Kuropatwiński Preferencje edukacyjne mieszkańców Częstochowy (A.Pawłowska) 56
W. Rachalska Zadania poradnictwa zawodowego dla młodzieży w okresie transformacji ustrojowej 61
K. J. Niewiadomski Podstawowe wiadomości niezbędne absolwentom na rynku pracy 65
E. Augustyniak-Brągiel Aktywizacja zawodowa młodzieży z perspektywy pracy CIZ 68
W. Brzozowska Kształcenie kwalifikowanych doradców zawodowych do pracy z młodzieżą 71
J. Pawlik Praca z bezrobotnymi absolwentami w klubie pracy 73
Relacja z wystąpień mgr. E. Hrehorów, mgr. S. Glińskiego oraz mgr I. Mordarskiej 76
K. Kamińska-Ku1ej, M. Trzepizur-Grzybowska Informacja z przebiegu i dyskusji Miejskiego Forum „Absolwenci szkół częstochowskich na rynku pracy” 78
S. Bednarek Głos w dyskusji – główne tezy nt. „Perspektywy działań w zakresie poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy” 79
Wnioski z przebiegu dyskusji oraz wynikające z wystąpień programowych 81
A. Mielczarek, B. Tobolewska Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku szkolnym 1996/97 83

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

A. Benduch Chcę ocalić jej bogactwo 85
J. Zacharska Moje doświadczenia w pracy z programem „Zdrowie dla życia” 89

WYCHOWANIE I OPIEKA

M. Krawczyk, A. Szwarlik Obserwacja ucznia w sytuacji szkolnej 91
Pedagodzy z PPP-P nr 3 – Wskazania do pracy z dzieckiem dyslektycznym w szkole 93
G. Majkowski VIII Letnia Szkoła Języka Migowego – Lubliniec 26 VI – 11 VII 1997 r. 95

PREZENTACJE

Z. Marczewska „Częstochowskie Wychowanie Techniczne w Szkole” 97
U. Ślusarek Po zwycięstwa na rowerach 98
B. Kluczna Kultura zdrowotna w szkole 99

HISTORIA SZKOŁY

Z. Garbiec, J. Ostrowska Historia szkoły podstawowej im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy 1 01

Z ŻYCIA SZKOŁY

L. Brodowicz „Św. Wojciech – Misjonarzem Europy – Patronem Polski” 1 03
B. Lipka- Działania ekologiczne w PSP w Maluszynie l06
A. Romianowska 80 lat szkoły w Zdrowej l07
D. Mańczak Zielona Szkoła w Jastrzębiej Górze” 108
M. Możejko Festiwal Piosenki Solowej w Krainie Bajki 110

LISTY I ZAPYTANIA

Wakacje w Miskolcu 112
Refleksje z Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży 113

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska Nowości wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie 114
J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WOM 115
H. Żwirska Nowości wydawnicze Kuratorium Oświaty 117
S. Podobiński Nowości wydawnicze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 118
A. Sztajner Biblioteka Quo Vadis Polonia 119
M. Będkowska Wydawnictwo Ekolog 119

KOMUNIKATY

Olimpiady i Konkursy
X Międzywojewódzki Przegląd „Twórczości Artystycznej o Tematyce Kościuszkowskiej” 120
V Ogólnopolski Konkurs z Wiedzy o Gramatyce i Literaturze 122
XXIII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych – Częstochowa ’98 123
Europejski Konkurs Szkolny „Europa w Szkole” 124
„Ferie na sportowo – kulturalnie – bezpiecznie i zdrowo” 126
Konkurs Recytatorski – Blachownia ’98 127
Szkolny grosz na olimpiadę w Sydney 128
Sprawozdanie z przebiegu XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 129
Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej z Zakresu Oligofrenopedagogiki 130
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej 130

Nr 2/1997

str.
Wizyta Ministra Edukacji Narodowej 5

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

I. Wagner, B. Pawlica System edukacyjny w procesie przemian: 1989-1996 7
J. Bogucka, M. Kościelska Integracja – szansa wychowania nowego pokolenia 12
K. Prażmowska, K. Skalik Nauczyciele wobec integracji 14
A. Gruca Wybrane aspekty edukacji europejskiej w polskim systemie oświatowym 18

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Anna Bargielska Informacja na temat „Programu Nowa Matura” 21
Informacje o procesie reaktywowania Chorągwi Częstochowskiej 26
Informacja opisowo-analityczna o realizacji budżetu za 1996 rok przez Kuratorium Oświaty w Częstochowie 30
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za 1996 r. w dziale 79 – oświata i wychowanie 36
Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Pomocy Szkole w Polsce „Funo” za 1996 r. 42
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy – informacja MEN 43
S. Hałaczkiewicz Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie informuje 45
Wyjazdy studyjne
W. Życińska O holenderskim, francuskim i angielskim systemie edukacyjnym 47
W. Klepacz Oświata na drugiej półkuli 51
K. Kardas Dziedzictwo kulturowe w regionie – Ogólnopolska konferencja w Bielsku-Białej 55
XXII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 57
A. Maletz Konkursy Ligi Ochrony Przyrody „Co wiemy o lesie”? 59
XII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 61
Ferie zimowe w roku szkolnym 1997/98 62
Apel o pomoc dla polskiej szkoły w Rydze 62
Pożegnanie profesora Kopińskiego 63

PREZENTACJE

D. Bernacka Słowo o „Biesiadzie poetyckiej” 64
„Con amore” z PSP nr 3 w Myszkowie – Droga do telewizji 66
T. Rzetecka Obchody święta 3 Maja w naszym mieście 67
A. Gorzelak Wieczór poetycki poświęcony Wisławie Szymborskiej 68
K. Kardas, H. Sikora „Nie zabijajcie Ziemi” 69
T. L. Chruściel Narkomania w 1997 r. w środowisku dzieci i młodzieży w naszym kraju 73
E. Matysiak Sekty 80
A. Kamińska, D. Sikora „Uchwycić czas”. Program edukacyjno-profilaktyczny dla rodziców 84
J. Gęsiarz Programy komunikacji i aktywności Knilla 85
I. Różewicz Pasja i zaangażowanie 87
S. Krzysiak Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie Opat ów
Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Opatów za 1996 rok 90
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Opatów na 1997 rok 92

LISTY I ZAPYTANIA

A. Barszcz Prawnik radzi 98

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska Nowości wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 99
J. Galińska Nowe nabytki Public
Ogólnopolski miesięc

KOMUNIKATY

Informacje Kuratorium Oświaty 103
Informacje Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 103
Olimpiady i Konkursy 1997/98
XXIV Olimpiada Historyczna 104
Ogólnopolski konkurs „Parlamentaryzm Polski” 104
I Ogólnopolski Konkurs „Zrozumieć świat” 105
Studia podyplomowe na rok akademicki 1997/98
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 107
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Studium Terapii i Patologii Zachowań 108

Nr 3/1997

str.
Apel w sprawie narastającej przemocy 5

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

NOWA MATURA

Przedruk z materiałów MEN, opracowanych pod redakcją red. A. Bargielskiej:
W poszukiwaniu nowej roli dla szkoły ogólnokształcącej 7
Czym powinna być matura? 9
Przykłady organizacji matury w różnych krajach europejskich 11
I. Brzezowska Realizacja programu „Nowa Matura” w województwie częstochowskim 16
Egzamin dojrzałości – stan obecny i kierunki zmian 16
Sprawozdanie z realizacji wdrażania programu dot. przygotowania środowiska oświatowego woj. częstochowskieg o
do „Nowej Matury” za rok szkolny 1996/97 17
Analiza i ocena wyników egzaminów 19

INTEGRACJA EUROPEJSKA

I. Brzezowska Międzynarodowe programy dydaktyczne dla młodzieży 21
Warunki uczestnictwa Polski w programie Leonardo da Vinci w 1997 r. 22
Program „Młodzież dla Europy” 26
Informacja o programie Socrates-Comenius – Przedruk z materiałów MEN opracowanych pod red. B. Hiszpańskiej 27
Rozpoczęcie konkretnych działań przy przygotowaniu Europejskich projektów edukacyjnych 33
I. Terka I Konferencja o charakterze ogólnopolskim pn. „Integracja europejska. Młodzież a region” Informacja z przebiegu 34

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Reorganizacja sieci szkolnej w 1997 roku 37
J. Stępień Struktura zawodowa wśród absolwentów kończących naukę w 1997 r. 38
E. Szczepańczyk Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli w roku szkolnym 1996/97 nadane przez Międzywojewódzką Komisję Kwalifikacyjną przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie 39
J. Wójcik, A. Bogus Czy tylko integracja? 43
S. Hałaczkiewicz Zapytania, uwagi i wnioski do Ministra Edukacji Narodowej oraz informacje Zarządu Okręgu ZNP 44
Innowacje zgłoszone do wdrożenia w roku szkolnym 1997/98 46
Olimpiady, konkursy i festiwale
Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 1996/97 48
W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 1996/97 dla uczniów szkól podstawowych 53
D. Kaczmarek Konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” 60
B. Szchmidt II Wojewódzki Konkurs Szkół Specjalnych „Najsprawniejszy uczeń w zawodzie” 61
D. Kaczmarek VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze” 62
B. Ujma Kangur ’97 w województwie częstochowskim 63
M. Jasińska, A. Maletz Konkursy LOP. Popieramy powstanie Jurajskiego Parku Narodowego 65
Konkursy plastyczne koordynowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie 67
S. Krakowian Konkurs na najlepiej zredagowaną gazetkę szkolną w roku szkolnym 1996/97 69
B. Wieloch I Festiwal Piosenki Dziecięcej „Roześmiana nutka” 70
M. Będkowska IV Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych 71
Informacja o działalności Wojewódzkiej Rady Samorządów Uczniowskich w Częstochowie 73

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

J. Wójcik, A. Bogus Inscenizacja jako forma terapii mowy i zachowania dzieci z uszkodzonym słuchem 74
M. Drzewiecka Radość z przebywania razem 75

WYCHOWANIE I OPIEKA

D. Sikora, A. Kamińska „Uchwycić czas” – program edukacyjno-profilaktyczny dla rodziców 77
R. Gołębiowski „Rodziny kontraktowe” – nowa forma opieki nad dziećmi 79
M. Budzikur Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu 81
Nasze doświadczenia z pracy terapeutycznej z dzieckiem dyslektycznym 87
J. Garska Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w Częstochowie jako specjalistyczna placówka w systemie opieki nad dzieckiem 89

PREZENTACJE

Z. Czaja Przeciętni „geniusze” i genialni „przeciętniacy” 92
A. Grzywińska Myśleć globalnie – działać lokalnie 93

HISTORIA SZKOŁY

E. Mariankowska Szkoła Podstawowa w Gidlach 97

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z. Szpruta Konkurs ortograficzny 99
A. Gorzelak, M. Możejko Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej w PSP w Hucie Starej „B” 100

LISTY I ZAPYTANIA

A. Okraska Prezentacja uczennicy PSP nr 5 w Myszkowie 101
L. Kocot „Już rozpaliło się ognisko…” 102
A. Barszcz Radca prawny radzi 103

WARTO PRZECZYTAĆ

J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 105
Nowości wydawnicze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 106
Czasopisma oraz literatura popularnonaukowa w bibliotece szkolnej 107