Archiwum – 1994

Nr 3/1994

str.
Wywiad z mgr. inż. Jerzym Gułą – Wojewodą Częstochowskim 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

K. Świerczyński Nowy budżet – kwadratura koła? 5
Wskazania dotyczące zasad gospodarowania w 1994 r. środkami budżetowymi w dziale 79. „Oświata i wychowanie” 7
Założenia polityki inwestycyjnej na rok 1994 10

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

B. P. Domagała Analiza z wykonania budżetu oświaty w woj. częstochowskim za rok 1993 10
B. Margasiński Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 1993 13
K. Górny Informacja o wykonaniu zadań remontowych w 1993 roku 14
„Edukacja w Europie” – projekt deklaracji delegatów Częstochowy 16
Szkoła wiejska – czyli jaka?
S. Czarnecka Dysfunkcjonalność szkoły wiejskiej w świetle przeprowadzonych badań 18
Z. Berski Oświata na wsi – dane statystyczne 19
M. J. Malicka XL Olimpiada Chemiczna 20
G. Kawecka-Karaś IX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 21
D. Kaczmarek „Sacrum w literaturze” – wyniki konkursu 22
A. Korycińska Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22
M. Bieżanowska Urlopy dyrektorów szkół 23
Informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Społeczne przeglądy warunków pracy 23
Pierwsze wyposażenie placówek oświatowych 24
Biblioteki szkolne i pedagogiczne ogniwem systemu oświaty 25
T. Jankowska Akcja „Burza” – podsumowanie konkursu 26
Nowo wydane książki – informacja uzupełniająca 26
Fundacja „FUNO” – sprawozdanie z działalności 27
Od redakcji 28

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

B. Księżyk „Osoba wychowująca w oczach dziecka” – analiza wyników ankiety 29
H. Klimza Drama w nauczaniu i wychowaniu 31
Z. Paludkiewicz, A. Jastrząb Jak zainteresować uczniów szkół podstawowych matematyką ? 33
A. Merta „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zapobieganie wadom postawy 34

WYCHOWANIE I OPIEKA

Wakacje 1994 – przygotowania do letniego wypoczynku 37
I. Kuźnik Wychowankowie Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie w świetle analizy porównawczej 39
A. Sułkowska Rodzina nadzieją jutra – relacja z XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny 40
J. Lechowska Rodzina – jej wpływ na proces uspołeczniania dziecka 41
PREZENTACJE
K. Kublicka 75 lecie Zespołu Szkół Odzieżowych w Częstochowie 44
K. Wittken 60 lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Częstochowie 46
H. Knapczyk Sport w SP w Starczy 47

POZNAJEMY NOWE FAKTY

Łęski Szare Szeregi w roku 1944 48

LISTY I ZAPYTANIA

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia i odpowiada 50

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 5/1994

str.
Wywiad z posłanką Panią Danutą Polak 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

W. Klepacz – Główne kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce – cele wychowania, kondycja nauczyciela, model szkoły 5

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMU

K. Świerczyński Wizyta w polskiej szkole na Łotwie 6
M. Śliwiński Inauguracja roku szkolnego 1994/95 8
Kurator Oświaty W. Kolman – Kryteria przyznawania stypendiów dla nauczycieli. 9
Wicekurator Oświaty K. Świerczyński – Termin ferii zimowych 9
A. Korycińska Kolegia Nauczycielskie w Polsce – wykaz 9
Wicekurator Oświaty K. Świerczyński – Przemoc wobec uczniów – konieczność profilaktyki w szkołach 10
Sesja „Rodzina Wychowanie – Szkoła” 11
„Europa w szkole” II rok konkursu 11
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Geograficzno – Turystycznej 12
W. Ociepka Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Myszków’94 14
M. Osicka Liceum Samorządowe w Częstochowie 15
J. Węgrzyn Konkurs Matematyczny „Kangur” – podsumowanie 15
Od redakcji. 16

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Harmonogram pracy konsultantów i doradców WOM 16
Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej 23
J. Burkhard Zastosowanie dramy na lekcjach języka angielskiego w szkole średniej 24
G. Derbis Moja koncepcja bezstresowego oceniania uczniów w klasie I  26
Z. Libertowska Uczyć i wychowywać wg autorskiego programu podręcznika 28

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Gamalczyk Zadania nauczycieli i dyrektorów szkół (masowych) w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 29
M. Bera Organizacja nauczania dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego 31
B. Toll, K. Kaleta Świetlica szkolna – jaka jest, jaką być powinna? 34
Listy uczniów do redakcji 36

PREZENTACJE

J. Lechowska Polskie Towarzystwo Nauczycieli 38
D. Węglewska Wittekindshof – wioska dla upośledzonych 39

POZNAJEMY NOWE FAKTY

Gała Inspektorat Częstochowski Armii Krajowej 41

LISTY I ZAPYTANIA

Zaproszenie do debaty oświatowej 43
Umowy o pracę z nauczycielami religii – wyjaśnienie MEN 44
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. 45

KOMUNIKA

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 6/1994

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOW

J. Guła Sytuacja oświaty w województwie częstochowskim 3
Wicekurator Oświaty K. Świerczyński – Najważniejsze zadania edukacyjne planowane do realizacji w 1995 roku 5
W. Klepacz Główne kierunki doskonalenia systemu edukacji w Polsce (c.d.) 9

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

J. Grzybowski Procedura i tryb przekazywania szkół podstawowych samorządom terytorialnym 11
W. Wawrzycki Pozyskiwanie przez szkoły podstawowe tytułów własności działek szkolnych i budynków 12
K. Górny Realizacja zadań remontowych placówek oświatowych województwa w latach 1991 – 1994 13
B. Margasiński Realizacja inwestycji szkolnych w latach 1991 -1994 13
A. Sułkowska Sesja „Rodzina – Wychowanie – Szkoła” 15
A. Korycińska Nagrody i odznaczenia nauczycieli -1994 16
T. Jankowska Zmiana patrona, nadanie imienia szkole – procedura 18
M. Wszołek Szkolenie pracowników placówek oświatowych w zakresie bhp 19
M. Śliwiński „Gdzie słyszysz pieśń, tam wchodź” – dziecięcy festiwal w Woźnikach 20
Udział młodzieży w imprezach kulturalnych 21
V Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Katowice 1994/95 21
Aneks do Regulaminu Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 1994/95- 23

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

J. Cieślik Jak oceniać nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli? 24
A. Pluta Jak oceniać nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli? – uwagi dyskusyjne 26
A. Kukuła Style kierowania szkołą a problem zadowolenia z wykonywania zawodu nauczycielskiego 27
M. Stefańska Komputer w nauczaniu fizyki 29

WYCHOWANIE I OPIEKA

Z doświadczeń Przychodni Medycyny Szkolnej w Częstochowie 31
K. Wielgut Wychowanie obywatelskie w szkole 33
W. Krogulec Jubileusz powstania „Szarych Szeregów” – uroczystości w Częstochowie 35

PREZENTACJE

A. Tyczka, M. Bera Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Tarnowskich Górach 36
M. Śliwiński Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie 37
Ł. Szarawara Oświata w różnych państwach: Sprawozdanie z wizyty częstochowskich oświatowców w Craiovej 39

LISTY I ZAPYTANIA

Szkolny program nauczania wiedzy o życiu seksualnym człowieka – pismo MEN 41
Program wspierania polskich nauczycieli w szkoleniach zagranicznych 42
Słownik Biogramów Nauczycieli – Badaczy Regionalnych – prośba o sondaż środowiskowy 42
Podziękowania Klubu Sportowego „Kolejarz” dla SP w Poczesnej 43
Apel Młodzieży Akademii Życia. 43
Redakcja „Społeczeństwa Otwartego” do redakcji CBO 44
Przestrzeganie zasad postępowania przy wyjazdach wycieczek szkolnych do Egiptu 44

KOMUNIKA

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 4/1994

str.
Fruczek Kształcenie ustawiczne jako nowe ogniwo systemu edukacji 3
TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ
Uczniowskie kluby sportowe – rządowy program działań 5

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Narada kuratorów z Wiceministrem Tadeuszem Pilchem 8
Stypendia dla nauczycieli – informacja 8
A. Gamalczyk Działalność Kuratorium Oświaty w Częstochowie w zakresie profilaktyki alkoholowej 8
Podsumowanie konkursów przedmiotowych w 1994 roku 10
Z. Berski Badanie wyników nauczania w szkołach podstawowych 15
Powszechny obowiązek obrony RP – powinności dyrektorów szkół średnich 18
W. Wawrzycki Zawody obronne: „O srebrne muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze” 18
M. Wszołek Funkcjonowanie świetlic szkolnych – uwagi powizytacyjne 19
E. Jurkowska, M. Tubielewicz Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 20
M. Lipiec, I. Gorgol, B. Łysak Sukcesy artystyczne i naukowe młodzieży województwa 21
B. Matusiak Publiczna szkoła dwujęzyczna w Oleśnie 23
200. rocznica bitwy T. Kościuszki pod Szczekocinami – relacja M. Śliwińskiego 24
J. Stępień Informacja o programie „Promocje” 26

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Harmonogram konferencji przedmiotowo-metodycznych w roku szkolnym 1994/95 26
Oferta WOM – kursy z zakresu organizacji i zarządzania 31
Punkt Informacyjny WOM oferuje 32
Biblioteki pedagogiczne – harmonogram pracy 33
E. Bojanowska Program „Elementarz” – nowa metoda pracy profilaktycznej 33

WYCHOWANIE I OPIEKA

W. E. Papis Wychowanie w aspekcie płci 34
E. Augustyniak-Brągiel Pedagogika i psychologia praktyczna – nowe możliwości wobec znanych problemów 36
W. Konarska Opieka nad dzieckiem dyslektycznym na terenie klasy szkolnej 37
Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji informuje 39
Ks. M. Duda Szkoła poszerzoną rodziną 40

PREZENTACJE

M. Śliwiński Zjazd Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 44
D. Mańczak Refleksje z Vitkowa – współpraca SP w Kaletach 45
M. Drzewiecka Twórcza aktywność dzieci ze SP w Żarkach Letnisku 46

POZNAJEMY NOWE FAKTY

Wielgut Wychowanie w Korpusach Kadetów 47

LISTY I ZAPYTANIA

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje 50
ZUS o emeryturach nauczycieli 53
Podziękowanie dla szkół 54

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY