Archiwum – 1993

Nr 3/1993

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

List Kuratora Oświaty do burmistrzów, wójtów i rad gmin 3
List Ministra Marcinkiewicza 4
J. Mizgalski Obowiązki i uprawnienia państwa wobec szkolnictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej 4

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

P. Wojciechowski Olimpiady specjalne, czyli powrót do normalności 8
Minister o orderach i odznaczeniach nauczycieli 9
O potrzebie podjęcia działań wychowawczych 10
A. Gamalczyk Analiza stanu zagrożenia i niedostosowania społecznego 12
D. Kaczmarek Ocena funkcjonowania szkolnego ruchu artystycznego w województwie 13
Sukcesy szkolnych zespołów artystycznych 14
I. Bańka Wystawa pomocy naukowych w Myszkowie 15
A. Korycińska Amerykański Korpus Pokoju w Polsce 16
Rozmowy ze związkami zawodowymi 17
Wychowanie fizyczne – jak zreformować 19

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

I. Hofman-Kołodziejczyk Rola rodziców w nowej szkole 20
M. Fuljanty O wychowaniu fizycznym – do koncepcji 21

WYCHOWANIE I OPIEKA

Nasze refleksje po artykule dr Stanisławy Czarneckiej 23
A. Wierzchowska Dziecko w rodzinie – potrzeba związków uczuciowych 25
S. Truszczyński Formy opieki nad dzieckiem osieroconym 26
K. Wielgut Tradycja w szkole 28

TEORIE I BADANIA OŚWIATOWE

Z. Zimny Nowo konstruowane programy szkolne a kryteria oceniania wyników kształcenia 30

LISTY I ZAPYTANIA

S. Barucki Fundacja Pomocy Szkole „FUNO” – podziękowanie 32
J. Henzel O równoprawne traktowanie języka rosyjskiego w szkole 32
List matki 33

PREZENTACJE SZKÓŁ

J. Zdański, M. Śliwiński Publiczna Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie 35
A. Winkler, E. Bugaj Czy jesteśmy szkołą twórczą? 35

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 4/1993

str.
S. Korzonek Czy szkoła sprosta współczesności? 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

W. Klepacz Prowadzenie publicznych szkół podstawowych – dyskusja samorządowa 5
Główne zadania na rok 1993 ( w ramach przygotowań da reformy szkolnej). 6

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

I. Brzezowska Strajki nauczycielskie 8
R. Gołębiowski Tradycja olimpiad specjalnych w województwie. częstochowskim 8
M. Pędziwiatr Targi edukacyjne ’93 10
J. Szewczyk Edukacja ekologiczna – blok tematyczny 10
A. Rabęda, S. Korzonek Sesja pedagogiczna w Krzepicach 16
T. Jankowska Sesja popularnonaukowa „Częstochowa w okresie hitlerowskiej okupacji” 17
W. Życińska Konkurs astronomiczno – astronautyczny „I znów w czołówce” 18
Laureaci konkursów przedmiotowych w r. szkolnym 1992/93 18
Zespół „Przypadek” w Konkursie Piosenki Dziecięcej 20
W. Fronczek Budżet oświatowy w 1993 roku 20
M. Wyporski Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 1993 r. 22
W. Idczak Zawody obronne: „Sprawni jak żołnierze” i „O srebrne muszkiety” 23
Rozmowy z RSOiW NSZZ „Solidarność” 24
A. Winkler Z prac nad reformą oświaty 24
Instrukcja w sprawie zatrudnienia nauczycieli 26

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

S. Barczyk Działalność innowacyjna nauczycieli 27
M. I. Malicka Refleksje zespołu dydaktycznego ds. reformy szkolnej 28
Zespół doradców metodycznych WOM – Czy można nie bać się egzaminu z matematyki? 29
B. Ujma O średniej arytmetycznej ocen z matematyki 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Sztajner Cichy morderca – choroba alkoholowa w rodzinie 31
H. Bajor Zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka 32
B. Łukasik Praca Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodziców 33

LISTY I ZAPYTANIA

S. Folaron Rozliczenie praktyk pedagogicznych przez WSP w Częstochowie 35
Międzynarodowa matura – informacja 35
M. Śliwiński Odpowiedź redakcji 36

PREZENTACJE SZKÓŁ

Imię Generała Władysława Andersa dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Częstochowie 37
B. Janicka 90 lat Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie 38

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 1/1993

str.
O oświacie w Sejmie – wypowiedź Ministra Edukacji Narodowej 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

MEN o Karcie Nauczyciela 4
M. Wyporski Rola szkoły w kształtowaniu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów 5

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Z. Janus Narada kuratorów oświaty w Częstochowie 7
Zmiany w organizacji roku szkolnego 1992/93 7
I. Brzezowska Powołanie zespołu d/s reformy szkolnej 8
Nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli – wykaz osób nagrodzonych 10
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej redagowaną gazetę szkolną 11
Biblioteki pedagogiczne województwa częstochowskiego 12
I. Hofman-Kołodziejczyk Towarzystwo Szkół Twórczych – Konferencja w Rybniku 12
M. Wyporski Wypoczynek zimowy 1993 r. zadaniem własnym szkół 13
Wolne soboty w urzędach państwowych 13
Ministerstwo odpowiada na pytania nauczycieli 13
Wykaz aktualnie obowiązujących oświatowych aktów prawnych 14
Egzaminy z języka niemieckiego. Kwalifikacje nauczycieli języków obcych – wymagania 16
Wyniki edukacji ekologicznej – podsumowanie konkursów 17
Podziękowania 18
K. Kardas Konkurs geograficzny w Woźnikach 19

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

J. Janeczek O nowej koncepcji kształcenia ogólnego – dyskusja 19
J. Burkhard Z wyobraźnią i polotem – metodyka nauczania języka angielskiego 20
I. Nowak, L. Rubik Nowe formy i metody pracy z dzieckiem w klasach I – III 22

WYCHOWANIE I OPIEKA

Marian Zasępa Wychowanie w trzeźwości – potrzeba kompleksowych działań 24
Ryszard Gołębiowski Ognisko wychowawcze jako ogniwo systemu opieki nad dzieckiem 27

LISTY I ZAPYTANIA

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego – wyjaśnienie MEN 28

PREZENTACJA SZKÓŁ

J. Pluta 70 – lecie Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu 30
T. Jankowska „Lwowski Bajbus” w PSP nr 34 w Częstochowie 31

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 7/1993

str.
Wystąpienie na Sejmiku Samorządowym Województwa Częstochowskiego w dniu 8 listopada 1993 roku 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

K. Czuba Wychowanie do życia w rodzinie jako zadanie szkoły 5

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

W. Fronczyk Uwagi o realizacji budżetu za trzy kwartały 1993 roku 6
I. Brzezowska Sympozjum nt. wychowania prorodzinnego w polskiej szkole 8
K. Świerczyński Termin ferii zimowych 9
K. Rzepka, G. Kawecka-Karaś, J. Malicka O ekologii w szkole 9
M. Wyporski Wypoczynek 1993 – podsumowanie 10
Konkurs szkolny z okazji 50. rocznicy „Akcji Burza” 12
K. Kardas IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Geograficzno – Turystycznej 13
M. Śliwiński Częstochowscy laureaci konkursu Koszalin 1993 14
E. Jurkowska, M. Tubielewicz Konkurs „Historia i Kultura Żydów Polskich” 14
D. Kaczmarek Konkurs Wiedzy o Europie 14
K. Świerczyński Rozmowy z RSOiW NSZZ „Solidarność” 15
Od redakcji 15

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Harmonogram pracy konsultantów i doradców WOM 16
I. Mordarska Pracownia ds. Organizacji i Zarządzania WOM 25
J. Majak Klasa uniwersytecka w V LO w Częstochowie 26
B. Tomala Refleksje nad problemami rusycystów 27

PREZENTACJE

„Skuteczna i Wierna…” wywiad z prezesem Fundacji Pomocy Szkole „Funo” 28
E. Chejduk, I. Kuźnik Państwowe Pogotowie Opiekuńcze w Częstochowie 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

J. Jagieła Formy przemocy dorosłych wobec dzieci 32
R. Rybicki Osobowość pedagoga 33
Ks. J. Zielonka Podłoże problemów alkoholowych 35

LISTY I ZAPYTANIA

Wystąpienie Naczelnika ZHP 37
Apel Wojew. Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 38
Polska Izba Turystyki proponuje 38
List byłych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 39
Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oferuje 40
Wyjaśnienia prawne – pisma z MEN 40

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 2/1993

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Dobra i nowoczesna szkoła – kontynuacja przemian edukacyjnych 3
I. Brzezowska Nieporozumienia z reformą oświaty 7
Z. Janus Z prac nad reformą kształcenia zawodowego 9

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Zasady rekrutacji kandydatów na studia zagraniczne 10
A. Rabęda Stypendia dla nauczycieli. Wykaz uczelni podległych MEN 12
Z. Berski Szkolnictwo podstawowe woj. częstochowskiego w r. szk. 1992/93 13
A. Korycińska Kwalifikowana kadra do nauki języków zachodnich. 14
Rozmowy kierownictwa Kuratorium Oświaty z Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 15
Kuratorium Oświaty przejmuje Dom Małych Dzieci 16
Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze” 16
P. Domagała Wykonanie planu i budżetu w oświacie województwa za rok 1992. 17
Wręczenie nagród najlepszym zespołom redakcyjnym gazet szkolnych województwa 19
Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi i prowadzenia rachunkowości przez rady szkół i rady rodziców 19

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. Malicka, K. Prażmowska, I. Hofman-Kołodziejczyk „I ty poczuj się odpowiedzialny za zmiany w polskiej szkole” działania WOM w pracach nad reformą. 20
Z. Libertowska, S. Barczyk Plan wydawnictw metodycznych w r. szkolnym 1992/1993 21
Z. Marczewska Przez zabawę do techniki – wykorzystanie klocków lego 23
S. Barczyk Harmonogram form doskonalenia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. 23
Nowości wydawnicze zakupione przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Częstochowie 27

WYCHOWANIE I OPIEKA

R. Gołębiowski Rodzinny dom dziecka szansą dobrego wychowania. 29
K. Wielgut Obowiązki uczniów wobec ojczyzny. 30

TEORIE I BADANIA OŚWIATOWE

Z. M. Zimny W sprawie kontrolowania i oceniania wyników kształcenia szkolnego 31
M. B. Księżyk Młodzież o AIDS 34

LISTY I ZAPYTANIA

K. Marcinkiewicz Ocena z zachowania uczniów – wyjaśnienie MEN. 36
M. Śliwiński Stypendyści Krajowego i Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 36
S. Barucki Działania Fundacji Pomocy Szkole „FUNO” w 1992 roku 37

PREZENTACJA SZKÓŁ

J. Kurzelewska Pietrzak – Przywrócenie Szkole Podstawowej w Lipiu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 38
J. Pluta „Powrót” patrona szkoły 41
M. Ryzner Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie 41

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 5/1993

str.
Ustrój szkolny – projekt zmian 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

W. Życińska Dostosowywanie szkolnictwa ponadpodstawowego do zmian gospodarczych w województwie częstochowskim 5

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Kurator Oświaty – W. Kolman Przekazanie szkól podstawowych samorządom terytorialnym – harmonogram prac 8
„Nadążyć za Europą”- wywiad z Kuratorem Oświaty W. Kolmanem 12
Z. M. Zimny Kontrolowanie, mierzenie i ocenianie wyników kształcenia – sprawozdanie z konferencji 15
Z. Berski Badanie wyników nauczania w szkołach podstawowych 16
Sukcesy artystyczne i naukowe młodzieży województwa 18
Wizyta przedstawicieli Szkoły Polskiej w Rezekne (Łotwa) 21
S. Sławiński Z prac nad reformą oświaty 21
Podziękowania 22

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

K. Prażmowska, A. Maciąg Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi – moda czy potrzeba ? 23
M. Maciąg Matematyka łatwa i przyjemna już w przedszkolu 24
J. Burkhard Jak ocenić i wybrać podręcznik do nauki języka angielskiego ? 24

WYCHOWANIE I OPIEKA

Formy opieki i pomocy dzieciom z dysfunkcją wzroku i słuchu 26

LISTY I ZAPYTANIA

Pomieszczenia szkolne na cele wyborcze – list Ministra 28
Główny Inspektor Sanitarny – o broszurze „AIDS I TY” 28
Bez rekomendacji – stanowisko MEN 29
„Od Mickiewicza do Miłosza” – Szczawnica 29
Absolwenci dziękują szkołom – nauczycielom 31
K. Wielgut Uwagi o pracy i osobowości nauczyciela 32

PREZENTACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Księżyk Wojewódzki Ośrodek Adopcji i Rodzin Zastępczych TPD w systemie opieki nad dzieckiem 33
Ochotnicze hufce pracy – placówkami oświatowymi 35

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 6/1993

str.
W. Kolman Kurator Oświaty – przed rozpoczęciem roku szkolnego 1993/94 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

W. Klepacz Omówienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty 5
T. Jankowska Ustawa o stosunkach służbowych nauczycieli (omówienie projektu). 6

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

D. Kaczmarek Funkcjonowanie placówek opiekuńczych i specjalnych w 1993 roku 9
A. Korycińska Analiza organizacji doskonalenia nauczycieli języków obcych 10
W. Fronczyk Uwagi o realizacji budżetu w I półroczu 1993 r. 11
J. Stępień Wyzwanie dla szkolnictwa zawodowego 12
Kurator Oświaty W Kolman Informacja dotycząca egzaminów sprawdzających 15
B. Michalski Wyróżnienie w konkursie – „Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości”. 16
Świerczyński Liczba etatów katechezy 16
Barucka Praca Rzeczników i Komisji Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli – sprawozdanie z konferencji 16
Fuljanty Z prac nad reformą oświaty… 17
Nowy dyrektor WOM 18
Od redakcji 18

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. B. Księżyk „Chciałabym być kimś w rodzaju zawiadowcy stacji” – pedagodzy szkolni o sobie 19
M. Janukowicz W kręgu edukacji alternatywnej 20
T. M. Zimny Oceny szkolne: cząstkowe i etapowe 22

WYCHOWANIE I OPIEKA

Ks. J. Zielonka Człowiek w obliczu zagrożeń alkoholowych 24
Ks. H. Niemiec Hazard w świetle etyki 25
Zmiana form pracy dydaktyczno – wychowawczej PMOW w Herbach 27
K. Labut Wpływ wychowawcy na kształtowanie się postaw moralnych wychowanków 28
A. Famuła 11 Listopada – proponuję nowy scenariusz 31

LISTY I ZAPYTANIA

Edukacja prozdrowotna „Sami Sobie” 32
Miasto Częstochowa – ulgi dla bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni 32
Składniki rewaloryzowanych emerytur – wyjaśnienie 34
Podziękowania dzieci za umożliwienie letniego wypoczynku 43

PREZENTACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

J. Dubiel Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach 35
A. Ficiński Działalność środowiskowa szkoły a pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych 36
W. Szewczyk Klub Aktywnie Poszukujących Pracy 37

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY