Numer 3/4 (117/118) 2020

 

Numer 3/4 (117/118) 2020

 

S p i s  t r e ś c i
E. Doroszuk – Słowo wstępne …………………………….. 3
PO Z N A J M Y S I Ę , CZYLI WYWIAD
Z NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM
G. Nienartowicz – Wywiad z… Urszulą Mielczarek,
nauczycielem-konsultantem Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
………………………………………………………. 4
X OG Ó L N O P O L S K I KONGRES
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE
E. Doroszuk – X Ogólnopolski Kongres Nauczycieli
Wychowania do Życia w Rodzinie …………………… 6
ks. K. Kurek – Prawa rodziny rdzeniem demokracji
………………………………………………………… 7
W. Gajewski – Ryzykowne zachowania seksualne
młodzieży w centrum oddziaływań profilaktycznych
…………………………………………………………. 9
B. Charczuk – Warsztaty dla młodzieży „W stronę
dojrzałości” ………………………………………………. 11
PR Z Y K Ł A D Y D O B R E J P RAKTYKI
E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy ………….. 15
J. Łągiewka, M. Ciupińska, K. Błachowicz – Wykorzystanie
elementów coachingu w pracy nauczyciela
przedszkola …………………………………… 16
E. Janowska – Mali kucharze w Miejskim Przedszkolu
nr 41 w Częstochowie ………………………. 17
J. Kostrzewska-Zastawnik, A. Kałużyńska – Scenariusz
zajęć otwartych dla dzieci 3-letnich „Ekoharce”
……………………………………………………… 20
FORUM NAUCZYCIELI-K ON S U L T A N TÓW
A. Grudzińska – Eliminacje okręgowe IV edycji
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – organizacja,
przebieg, wyniki ………………………………………… 23
B. Kosta – Exploitation de supports audiovisuels
en classe de FLE ……………………………………….. 27
M. Lipska – How to support learner autonomy in
English classes …………………………………………. 35
E. Makowska – Les droits de l’enfant en classe de
FLE …………………………………………………………. 37
A. Żurek – Edukacja włączająca wyzwaniem dla
każdej szkoły i każdego nauczyciela ……………… 41
FORUM NAUCZYCIELI -DOR A D C ÓW
METODYCZNYCH
B. Buczkowska-Staniec – Scenariusz zajęć w przedszkolu
na temat praw dziecka ……………………… 44
B. Gendek-Barhoumi – Interdyscyplinarność zajęć
pozalekcyjnych na przykładzie szkolnego koła
teatralnego ……………………………………………….. 46
I. Kiełczykowska – Elementy oceniania kształtującego
w edukacji wczesnoszkolnej – moc
dobrej informacji zwrotnej ………………………….. 50
J. Milejska-Cień – Technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu języka polskiego …… 54
O. Pląskowska-Grondys – Innowacja pedagogiczna
na zajęciach z chemii w szkole podstawowej ….. 57
K. Pochwat – Co w trawie piszczy? Escape room
o Niemczech. Scenariusz lekcji języka niemieckiego
……………………………………………………….. 61
I. Śledziona – Konkursy ornitologiczne formą
rozwijania zainteresowań przyrodniczych dzieci
i młodzieży ………………………………………………. 65
A. Wiśnik – W pracowni technologii gastronomicznej.
Scenariusz zajęć praktycznych ………………. 68
I. Witek – Wenecka bajka o Witku i aleatoryzmie … 70
J. Wójcik – Lapbook jako sposób na aktywne
czytanie lektury ………………………………………… 74
FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
M. Małek – Nauczanie zdalne w czasie pandemii
– korzyści i problemy …………………………………. 77
EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
M. Koralewska – Kampania społeczna ŁODZIAKI
WDZIĘCZNIAKI …………………………………………. 80
A. Ślusarczyk, D. Nawrocka – Projekt edukacyjny
„Mały programista” ……………………………………. 81
Edukacja czytelnicza i medialna
K. Żurawska – Nauczanie zdalne w moich oczach
– propozycje ……………………………………………… 86
Wychowanie i opieka
K. Łapeta – Co w sieci czyha? Zagrożenia płynące
z sieci ……………………………………………………… 89
R. Białas – Postawy rodzicielskie a występowanie
agresji u dzieci – przekrój teoretyczny …………… 92
M. Kot – Przyczyny zaniedbań młodzieży zrzeszonej
w Ochotniczych Hufcach Pracy ……………………. 96
ks. E. Kałuża – Serialowa wizja dorastania młodzieży
– pedagogiczna analiza problemu i wnioski
metodyczne ………………………………………………. 99
Kształcenie zawodowe
I. Szczęsny – Sztuka tworzenia kulinarnych dzieł.
Kuchnia molekularna w teorii i praktyce – innowacja
pedagogiczna w SOS-W im. Konrada
Mańki w Lublińcu ……………………………………. 103