Archiwum – 1992

Nr 11/1992

str.
Wystąpienie sejmowe posłanki Ziemi Częstochowskiej Pani Marii Baruckiej 3
Ministerstwo Edukacji Narodowej o łamaniu przepisów prawa 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Dyrektor Biura d/s Reformy Szkolnej dr Stanisław Sławiński – Ku czemu zmierzamy? 4
S. Sławiński Raport o stanie przygotowań do reformy szkolnej na dzień 6.10. 1992 r. 5
R. Wawrykowicz Role społeczne nauczycieli w perspektywie zmian edukacyjnych 7

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Ministerstwo odpowiada na pytania nauczycieli 12
E. Blachnicka Centrum Języków Europejskich pracuje bez zakłóceń 15
A. Korycińska Informacja Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 16
A. Rabęda Stypendia kuratora oświaty dla nauczycieli 17
Uczniowie finaliści olimpiady i konkursu 19
Z. Libertowska Konkurs czytelniczy „Halina Poświatowska – życie i twórczość” 20

NOWATORSTWO I SZKOLENIE ZAWODOWE

Wojewódzka Komisja Kwalifikacyjna d/s Stopni Specjalizacji Zawodowej w Częstochowie informuje 20
B. Ujma O korelacji matematyki z ekonomią, muzyką, biologią i językiem obcym 23
L. Czarnota Harmonogram pracy WOM – zmiany kadrowe i organizacyjne 24
B. Gzieło Bank ofert warsztatów szkolnych 25
B. Płaczkowska, T. Kokoszka Powstały klasy autorskie 26

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Gamalczyk, M. Śliwiński Kapłan i społecznik 28
Kultura fizyczna dzieci i młodzieży – środki finansowe 28

LISTY I ZAPYTANIA

Radca prawny wyjaśnia: Fundusz socjalny w szkołach i placówkach oświatowych 29
E. Szyda Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – prezentacja dokonań 30

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 7/1992

str.
Od redakcji 3
Najważniejsze problemy organizacji politycznej kraju. Blok tematyczny. 4
W. Wic Dyskusja nad projektem nowej Rzeczypospolitej
A. Bentkowski Proces uczenia o demokracji
W. Wawrzycki Koncepcja zmian w organizacji terytorialnej i administracyjnej Państwa
Utrzymać województwo częstochowskie 6

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

M. Śliwiński Bank Światowy o polskim systemie oświatowym 10
Z. Janus Kształcenie zawodowe – można inaczej! 11

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

K. Rzepka Olimpiada ekologiczna – finał wojewódzki 12
Nowa piosenka w Starym Krakowie 12
D. Kaczmarek Konkurs „Europejski Dzień Szkolny” 12
W. Wawrzecki „Sprawni jak żołnierze” – finał wojewódzki 13
M. Śliwiński XVII Przegląd Artystycznych Zespołów Teatralnych. 13
D. Kaczmarek Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 13
Z. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe – finały 14
J. Wójcik Ochrona mienia szkolnego – wnioski pokontrolne 15
J. Berski Badania wyników nauczania – ujęcie statystyczne 15
R. Jurkowski Międzyszkolne zawody matematyczne. 16
B. Tobolewska Stypendyści Funduszu Stypendialnego Fundacji „Pomoc Szkole” 16
A. Gamalczyk, I. Hofman-Kołodziejczyk Konkurs plastyczny na temat: „Zapobieganie uzależnieniom alkoholowym” 16
M. Libertowska Konkurs pn. „Armia Krajowa 1942-45” 17
M. Wszołek Tragiczne wypadki uczniów 17
Oddział Kontroli Finansowo-Gospodarczej informuje 17

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. Tubielewicz Kurs wprowadzający w problematykę nowej koncepcji kształcenia ogólnego 18
B. Socińska Aby na lekcjach matematyki było ciekawiej 18
Czaja, M. Żmigrodzka Tematy lekcji wychowawczych dla klas ostatnich szkół ponadpodstawowych 19

WYCHOWANIE I OPIEKA

K. Socha-Kołodziej Zadania pedagoga szkolnego i ich realizacja we współczesnej szkole 21
G. Władecka Nie lekceważmy tego etapu życia 22
S. Barczyk – Prezentacja szkół: SP nr 53 w Częstochowie 24

LISTY I ZAPYTANIA

Etapy nowej jakości programów nauczania – odpowiedź Biura ds. Reformy Szkolnej 25
List nr 2 i nr 3 Unii Laikatu Katolickiego 25
Uczniowie o szkole: wywiad z Iwoną Łyszczarz 27

PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIESIĄCA

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 8/1992

str.
J. Brzezowska Szkoła w nowej rzeczywistości 3
W. Wic Kształtowanie się modelu ustrojowego w Polsce w latach 1989-1991 6

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

M. Pomianowska Konkursy w Częstochowie 10
K. Rzepka Nierozstrzygnięte sprawy oświatowe, układ zbiorowy 14

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

S. Barczyk Kiedy zostaną przyjęte minima programowe w nauczaniu?. 14
W. Życińska, Z. Janus Ramowe plany nauczania szkół – nowe siatki godzin lekcyjnych 16
M. Wyporski Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 16
J. Wójcik Inwentaryzacja majątku szkół 17
W. Życińska Pęd do informatyki i bankowości. Przyjęcia do szkół ponadpodstawowych 17
Powszechny obowiązek obrony – powinności dyrektorów 17
Konferencje przedmiotowe – harmonogram 18
A. Janowski Jak powstało Centrum Języków Europejskich? 23

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. Tubielewicz Koordynacja działań Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 24
L. Czarnota Sesja oświatowa – Przyszłość szkoły w opiniach uczniów, rodziców i nauczycieli 25
S. Barczyk Oferta planowanych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli 27
S. Barczyk Opracowania i publikacje metodyczne w roku 1991/92 29

WYCHOWANIE I OPIEKA

R. Gołębiowski Zadania szkół w zakresie wychowania i opieki 32
Organizacja kształcenia specjalnego w warunkach szkoły masowej 35
„Gierki” i „zagrywki” uczniowskie. „Warto kochać” 36
J. Lechowska Prezentacja szkół: Zakład Wychowawczy z ul. T. Kubiny 37

LISTY I ZAPYTANIA

Wykonawcze akty prawne 38
Podręczniki do historii 39

KOMUNIKATY

Konkurs na gazetę szkolną 41

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 09/1992

str.
Kurator Oświaty: „Oczekiwania a praktyka – moje refleksje o oświacie” 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Wywiad nt. nauczania religii w szkole 6
Szkoły przejęte przez gminy – materiały kaliskie „Dylematy” 8
Oświata zdziesiątkowana 9
Od redakcji 10

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

A. Rabęda Stypendia Kuratora Oświaty dla nauczycieli 11
K. Górny Regulaminy wewnętrzne organów szkoły 12
Wolne miejsca w internatach placówek specjalnych 12
Olimpiady – finaliści szczebla centralnego 12
R. Gołębiowski Konkursy przedmiotowe – kontynuacja działań 14
Centrum Języków Europejskich – inauguracja nauki 13

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

S. Barczyk Harmonogram pracy WOM 14
A. Łyko Wychowanie dla ochrony środowiska 22

WYCHOWANIE I OPIEKA

K. Widera Przedszkola w nowych uwarunkowaniach 24
R. Gołębiowski Wychowanie muzyczne dzieci niepełnosprawnych 24
K. Orzeszko Przedszkole Integracyjne w Lublińcu 26

LISTY I ZAPYTANIA

H. Jasak Moja współpraca z wójtami i burmistrzami. Głos dyrektora szkoły 26

KOMUNIKATY

Spojrzenie w głąb siebie 29

OGŁOSZENIA I REKLAMY

WKŁADKA: Karta Nauczyciela


Nr 10/1992

str.
Wywiad z mgr. inż. Jerzym Gułą – Wojewodą Częstochowskim 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Wywiad z wicekuratorem Oświaty w Częstochowie 6
Dyrektor placówki (szkoły) – Gmina – Kurator 7
Efekty kształcenia, sposoby ich mierzenia i oceniania 8
Od redakcji 9

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Z. Berski Struktura szkolnictwa podstawowego woj. częstochowskiego 10
A. Korycińska Nagrody – paragrafy – fakty 12
Kurs dla nauczycieli zespołów teatralnych, lalkowych i kabaretowych 13
50 lecie Zakładu Wychowawczego dla Chłopców 13
Przedszkole specjalne w Praszce 13
Anglicy szkolą pedagogów specjalnych 13
II Otwarta Konferencja Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych 14
Popis krasomówczy młodzieży szkół podstawowych 14
Telefon zaufania w profilaktyce patologii społecznej 14
Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Potoku Złotym organizatorem „zielonych klas” 15
Stowarzyszenie „Trzeźwość” – wybór władz 15
Sprostowanie redakcyjne 15
13. Komunikat

NOWATORSTWO I SZKOLENIE ZAWODOWE

Z. Morawska O konkursach przedmiotowych – terminy spotkań z doradcami 16
M. Stefańska Spotkania z fizyką uczniów szkół 22
M. Marchwińska Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu nowego systemu kształcenia ogólnego 23
Profilaktyka AIDS – wnioski pedagogów szkolnych 25
J. Dubowik Zabawa jako jedna z najefektywniejszych metod nauczania języka angielskiego 26

WYCHOWANIE I OPIEKA d

S. Czarnecka Propozycje doskonalenia procesu wychowawczego w domu dziecka 29
D. Wojciechowska Nocne moczenie dzieci 32
G. Władecka Dajmy im szansę do własnego”ja” 34
U. Całusińska Prezentacja szkół: Szkoła Podstawowa we Mstowie – Tropiciele etnografii i folkloru 35

LISTY I ZAPYTANIA

Jaka studniówka? Głos nauczycielki

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 6/1992

str.
Iwona BrzezowskaWywiad z wicekuratorem Oświaty w Częstochowie mgr. Karolem Świerczyńskim 3
Iwona BrzezowskaArtykuł dyskusyjny 5

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Główne założenia programu działania resortu edukacji narodowej w latach 1992-94 (projekt) 7
Dezyderaty oświatowe Oświatowej Komisji Legislacyjnej Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego 8

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Pomoc uczniom Fundacji „FUNO” 9
Zmiany w systemie uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich przez osoby nieposiadające uprawnień do nauczania języków obcych 9
W. WawrzyckiZawody „Sprawni jak żołnierze” 10
Prelekcje o Armii Krajowej 10
J. Stępień Olimpiada ekonomiczna III etap 10
W. Życińska, M. Stefańska Seminarium astronomiczne 10
M. Mokrzyc Europejski Konkurs Szkolny „Środowisko i jakość życia – wyzwanie dla Europy” 11
K. Rzepka Pomoc uczniom wybitnie zdolnym przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci 11

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

M. Czaja, M. Żmigrodzka Tematy lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych 12
Rubryka: Uczniowie o szkole 17

WYCHOWANIE I OPIEKA

R. Gołębiowski, A. Gamalczyk Zadania szkół w zapobieganiu patologii młodzieży 18
J. Gęsiarz Praca z dziećmi upośledzonymi w mojej szkole 20
J. Lechowska Jakim jestem pedagogiem specjalnym 22

LISTY I ZAPYTANIA

Zasady finansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli 24
System edukacji w USA – organizacja i struktura 24
„Szał jednej nocy – list matki 26

PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIESIĄCA

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 4/1992

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

1. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka – oprac. Komitet Ochrony Praw Dziecka 4
K. Rzepka Współtwórcy systemu edukacji ustalili 6
K. Prażmowska Kształcenie specjalne w szkołach masowych w świetle obowiązujących przepisów 7

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Regulamin konkursu na dyrektora szkoły 8
Oddział Kontroli Finansowo-Gospodarczej 9
Siedziba Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej 10
D. Kaczmarek Imprezy artystyczne planowane przez KO  11
M. J. Malicka Olimpiada chemiczna 11

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Kursy dla nauczycieli 12
A. Merta Ocena możliwości twórczego działania nauczyciela 12
H. Klimza Komputer w bibliotece szkolnej 14
S. Barczyk Innowacje – przejawem twórczego niepokoju naszych czasów 15
Kilka uwag o „Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania…” 17

WYCHOWANIE I OPIEKA

II Forum Młodych – Częstochowa ’92 17
D. Kaczmarek Kaliskie refleksje nt. „Schola Cantorum” 18
A. Gamalczyk Apel o właściwe traktowanie dzieci z wadami wymowy 19
G. Władecka Działalność Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej w szkole 19

LISTY I ZAPYTANIA

Zarządzenia ministerialne 21

PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIESIĄCA

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY


Nr 5/1992

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

M. Słabosz Z doświadczeń wychowawczych Liceum Społecznego 4

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

I. Brzezowska Strajk nauczycieli 6
G. Kawecka Studia zagraniczne – wykaz 6
P. Domagała Analiza budżetu za rok 1991 7
Z. Berski Badania wyników nauczania 8
M. Wyporski Wypoczynek zimowy 1992 8
W. Życińska Kursy jako jedna z form pozyskiwania środków pozabudżetowych 8
A. Korycińska Egzaminy państwowe z języków obcych 9
H. Życińska Konkurs astronomiczno-astronautyczny 9
T. Pilch Kursy wprowadzające w problematykę nowej koncepcji kształcenia ogólnego 9

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

J. Jagieła Trening psychologiczny jako metoda doskonalenia zawodowego nauczycieli 10
I. Pyzik Kompleksowy program kształcenia umiejętności wychowawczych 12
H. Międzik Moje doświadczenia z zakresu czytania cichego z uczniami klas I – IV 13
M. J. Malicka Ankieta dotycząca oceniania i promowania 13

WYCHOWANIE I OPIEKA

Przedszkole Katolickie w Częstochowie 14

LISTY I ZAPYTANIA

MEN – Ubruttowienie wynagrodzeń pracowników oświaty z tytułu podatku dochodowego 15
W. Szewczyk Działalność ochotniczych hufców pracy 17
MEN – Koncepcja kształcenia ogólnego – etapy realizacji 18

PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIESIĄCA

VII. KOMUNIKATY

VIII. OGŁOSZENIA I REKLAMY